Arkisto

 TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

 

1.    Tuusula-Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula-Seura ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 

·    kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen

·    elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen

·    kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen

·    kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

 

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kotiseudustaan kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuuksissa paneudutaan täällä ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoiden tietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Järjestämme myös monenlaisia tapahtumia ja kiinnostavia retkiä ja matkoja eri kohteisiin. Tuusula-Seura toimii kotiseutumme koko alueella.

 

2.         Varsinainen toiminta

 

2.1            Taustaa vuoden 2014 toimintasuunnitelmalle.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 perustuu entistä laajempaan ja monipuolisempaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Laajaa yhteistyötä tarvitaan erityisesti Tuusulanjärven kierron opastushankkeessa ja järven rata-alueiden ”ehostuksessa” ja siivouksessa. Alueen kotiseutuyhdistyksen hyvästä yhteistyöstä kertoo myös se, että ”naapuriseuralaiset” voivat osallistua kaikkien kolmen alueen yhdistyksen retkille jäsenhintaan.

 

Seuran hallintoa ja johtokuntatyöskentelyä kehitetään korostamalla mm. toimikuntien itsenäisyyttä.  Seuran tapahtumat ja kokoukset järjestään Ilmatorjuntamuseolla, joka luo niille hyvät ja kustannustehokkaat puitteet. Uudistuvien kotisivujen myötä myös tiedottaminen tehostuu ja monipuolistuu. Jäsenistöä informoidaan tapahtumista ja retkistä myös sähköpostilla, joka parantaa ja nopeuttaa tiedon saantia. 

 

Virtuaali-Tuusula sivusto on saanut käyttäjiltään hyvää ja rakentavaa palautetta, joiden pohjalta sitä edelleen kehitetään ja myös laajennetaan. 

 

Johtokunta ryhtyy toimenpiteisiin” Tulevaisuuden Tuusula-Seura”-suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Toimintasuunnitelmassa on varauduttu suunnitelmat toteuttamiseen. Toinen tärkeä hanke on nuorten saaminen mukaan seuran toimintaan. Perustettava nuorisotoimikunta tulee siinä olemaan avainasemassa. 

 

Tuusula-Seuran tekemän esityksen pohjalta Tuusulan kunta on käynnistänyt Tuusulan kotiseutukeskuksen kehittämisen Klaavolan kotiseutumuseon ja Ilmatorjuntamuseon alueille. 2013 syksyllä tehdyn katselmuksen perusteella Prijuutin siirto Kotiseutukeskukseen ei ole taloudellisesti eikä teknisesti perusteltua. Päätökset Prijuutin tulevaisuudesta, joissa seura on vahvasti mukana, tulevat pohjautumaan rakennuksen perusteelliseen kuntoarvioon.

 

2.2            Keskeiset tapahtumat.

 

Seuran perinteistä toimintaa ovat retket, konsertti-, teatteri- ja muut matkat sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Vuoden 2014 matka tehdään toukokuussa Ahvenanmaalle.

 

Myös ajankohtaisten ja jäsenistön kannalta tärkeiden asioiden tiimoilta tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia. Eräs sellainen on keväälle suunniteltu, nyt Tuusulan kuntavetoinen, tie- ja liikenneseminaari, jonka pito vuonna 2013 peruuntui. Erilaisia Tuusulanjärveen liittyviä tapahtumia tullaan vuoden 2014 aikana myös järjestämään.

 

Syksyllä pidettävä ensimmäinen Kotiseutufoorumi on eräs vuoden keskeisiä tapahtumia. 

 

2.3            Vuoden 2014 toiminta ja tapahtumat

   

Kehitystoiminnot:

 

 

·    Virtuaali-Tuusulan edelleen kehittäminen ja laajentaminen seuran resurssien puitteissa. Seura panostaa erityisesti Sotilaspitäjän kulttuurikierroksen videointiin.

·    Kotiseutuyhteistyön kehittäminen ja ensimmäisen Kotiseutufoorumin järjestäminen syksyllä 2014. Seuran tulevaisuustoimikunta valmistelee asiaa.

·    Nuorisotoimikunnan perustamisen myötä seuran toimintoja kehitetään siten, että nuoriso saadaan paremmin huomioitua ja mukaan seuran toimintaan.

·    Osallistuminen Klaavolaan sijoitettavan Tuusulan Kotiseutukeskus-hankkeen toteutukseen.

·    Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin sekä Tuusula-, Järvenpää- ja Kerava-Seurojen yhteishanke Tuusulanjärven kierron opasteista. Tavoite on, että opasteet ovat paikoillaan toukokuussa 2014. 

·    Kotiseutuyhteistyön eräänä käytännön tavoitteena on pitää Tuusulanjärven ranta-alueet siisteinä. Myös paremmat järvinäkymät mahdollistava, mutta linnuston tarpeet huomioiva rantatiheikköjen siistiminen, voi olla tarpeen. 

 

Tapahtumat ja retket:

 

·    Alkuvuoden teatteri- tai konserttimatka tehdään helmikuussa. 

·    Klaavolantien laskiainen maaliskuun alussa. Seura on paistamassa nyt jo perinteeseen kuuluvia nuotiolettuja.

·    Tuusula-Seuran sääntömääräinen kevätkokous ruusuineen ja risuineen pidetään maaliskuun lopulla.

·    Tuusulan liikenne- ja tieseminaari järjestetään huhtikuussa 2014.

·    ”Tuusula tutuksi” tapahtuma järjestetään Tuusulan kunnan ja -seurakunnan kanssa museopäivänä 18. toukokuuta.

·    Matka Ahvenanmaalle tehdään toukokuun lopulla. Matkan suunniteltu kesto on 3 päivää / 2 yötä.

·    Kesän aikana järjestetään Tuusulanjärveen liittyvä Maakuntajärvi Foorumi 2014. Tänä vuonna järjestelyvastuun kantaa Järvenpää-Seura.

·    Tuusula-Seuran kirkkopyhä pyritään järjestämään kesän / syksyn aikana. Tavoite on, että seuran jäsenet hoitaisivat mahdollisimman laajan osan sunnuntain messusta.  

·    Klaavolantien kyläjuhla järjestetään 20.7.2014 yhdessä Tuusulan kunnan, IT-museon ja Tuusulan seurakunnan kanssa.

·    Opastettu varuskuntapolkukierros ja / tai sotilaspitäjän kulttuurikierros järjestetään Klaavolantien kyläjuhlan yhteydessä ja muulloin tarpeen mukaan.

·    Tuusula-Seuran retki Nurmijärvelle katsomaan Veijo Meren Aleksis Kivi-laulunäytelmää elokuussa 2014.

·    Ensimmäinen Kotiseutufoorumi-tapahtuma on suunniteltu pidettäväksi syyskuussa.

·    Aleksis Kiven päivää vietetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa 10.10.2014.

·    Syksyn teatteriretki järjestetään lokakuussa. Helsinki, Lahti, Hämeenlinna ja Tampere voivat olla retken kohteita.

·    Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla ja samalla julkistetaan Aikakirja XXV.

·    Joulumyyjäiset Halosenniemessä ja Koulukeskuksessa joulukuun alkupuolella.

·    Tuomaasta Nuuttiin–tapahtuma Tuusulan kirkonmäellä 21.12.2014.

   

3.         Julkaisu- ja tiedotustoiminta

 

Tuusula-Seura ry julkaisee vuonna 2014 Aikakirjan XXV. Aikakirjasarja muodostaa merkittävän ja vuosittain laajenevan paikallistutkimuksen lähteen Tuusulasta. Sitä pidetäänkin perustellusti seuran ”lippulaivana”. Sarja käsittää vuoden 2013 lopussa 24 Aikakirjaa ja 3 erikoisnumeroa. Aikakirjojen tekeminen perustuu edelleenkin aktiivisten tuusulalaisten kirjoituksiin.

 

Tuusula-Seura tiedottaa toiminnasta ja tapahtumista jäsenkirjeillä, joita lähetetään seuran jäsenille kahdesti vuodessa. Niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, jäsenkirjeet lähetetään sähköpostin liitteenä. Sähköpostia tullaan hyödyntämään myös seuran muussa tiedotustoiminnassa. Keski-Uusimaa – lehden kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö mahdollistaa seuran tapahtumien laadukkaan ja laajan uutisoinnin. Myös kotisivut (www.tuusulaseura.yhdistysavain.fi) kertovat seuran tapahtumista. ”Tuusula-Seura Pähkinänkuoressa”-julkaisu ilmestyy kahdesti vuodessa. Julkaisua on vapaasti saatavilla seuran järjestämissä tapahtumissa ja Aikakirjojen myyntipisteissä.

                                                                      

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

 

1.    Tuusula-Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula-Seura ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

 

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kotiseudustaan kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuuksissa paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoiden tietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Järjestämme myös monenlaisia tapahtumia sekä kiinnostavia retkiä ja matkoja eri kohteisiin. Tuusula-Seura toimii kotiseutumme koko alueella.

 

2.         Varsinainen toiminta

 

2.1            Taustaa vuoden 2015 toimintasuunnitelmalle.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 perustuu laajaan ja monipuoliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Syksyn 2014 Kotiseutufoorumi loi osaltaan hyvän pohjan yhteistyön monipuolistamiselle. Laajaa yhteistyötä tarvitaankin niin Kotiseutukeskuksen kehittämisessä kuin Tuusulanjärven ranta-alueiden ”ehostuksessa” ja siivouksessa.

 

Seuran hallinto ja johtokuntatyöskentely on nykymallilla sekä toimivaa että toimikuntien itsenäisyyttä korostavaa.  Seuran tapahtumat ja kokoukset järjestään Ilmatorjuntamuseolla, joka luo niille hyvät ja kustannustehokkaat puitteet. Uudistuvien verkkosivujen ja Yhdistysavaimen tarjoaminen palveluiden myötä tiedottaminen on nopeaa ja monipuolista. Jäsenistöä informoidaan tapahtumista ja retkistä myös sähköpostilla, joka parantaa ja nopeuttaa tiedon saantia. Tuusula-Seura on myös facebookissa ja jakaa tietoa sitäkin kautta.  

 

Virtuaali-Tuusula -sivustoa kehitetään ja laajennetaan.  

 

Johtokunta on ryhtynyt toimenpiteisiin” Tulevaisuuden Tuusula-Seura”-suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ensimmäinen Kotiseutufoorumi on pidetty ja nuorten saaminen mukaan seuran toimintaan käynnistetty. Kehitystyö jatkuu vuoden 2015 aikana.  

 

Tuusula-Seuran tekemän esityksen pohjalta Tuusulan kunta on käynnistänyt Tuusulan kotiseutukeskuksen kehittämisen Klaavolan kotiseutumuseon ja Ilmatorjuntamuseon alueille. Prijuutin siirtoa Kotiseutukeskukseen ei vielä ole täysin haudattu. Syynä on se, ettei Tuusulan kunta saanut anomaansa Prijuutin purkulupaa.

 

Tuusula-Seura täyttää 70 vuotta 14.4.2016 jonka johdosta seuran 70-vuotis historiikin valmistelu käynnistetään vuoden 2015 alussa.  

 

2.2            Keskeiset tapahtumat.

 

Seuran perinteistä toimintaa ovat retket, konsertti-, teatteri- ja muut matkat sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

 

Myös ajankohtaisten ja jäsenistön kannalta tärkeiden asioiden tiimoilta tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia. Eräs sellainen on keväälle suunniteltu kuntarakennemuutos- tapahtuma, jossa Tuusulan kunnan virkamiehet ja poliittiset päättäjät kertovat näkemyksistään kuntarakenteen muutoksista. Erilaisia Tuusulanjärveen ja sen ympäristön kunnostamiseen liittyviä tapahtumia tullaan vuoden 2015 aikana myös järjestämään.

 

 

2.3            Vuoden 2015 toiminta ja tapahtumat

   

Kehitystoiminnot:

 

 • Virtuaali-Tuusulan edelleen kehittäminen ja laajentaminen seuran resurssien puitteissa. Seura panostaa erityisesti Sotilaspitäjän kulttuurikierroksen videointiin.
 • Kotiseutuyhteistyön kehittäminen. Seura osallistuu valtakunnallisiin kotiseutupäiviin Espoossa sekä Länsi- ja Keski-Uudenmaan kotiseutuyhdistysten tapaamisiin. Kotiseutufoorumin myötä tiivistetään paikallista kotiseutuyhteistyötä.
 • Nuorisotoimikunnan perustamisen myötä seuran toimintoja kehitetään siten, että nuoriso saadaan paremmin huomioitua ja mukaan seuran toimintaan. Seura voi, johtokunnan kulloisenkin harkinnan mukaan, tukea nuorten retkiä (poislukien luokkaretket) ja nuorten kotiseutuaiheisia tapahtumia.
 • Osallistuminen Klaavolaan sijoitettavan Tuusulan Kotiseutukeskus-hankkeen suunnitteluun ja aikanaan toteutukseen.
 • Tuusulanjärven kierron opastehanke, joka vuoden 2014 aikana ei edistynyt, jatkuu uusin ponnisteluin vuoden 2015 aikana. Tavoite on, että ainakin järven Tuusulan puolen opasteet ovat paikoillaan kesän 2015 lopulla.  
 • Kotiseutuyhteistyön eräänä käytännön tavoitteena on pitää Tuusulanjärven ranta-alueet siisteinä. Myös paremmat järvinäkymät mahdollistava, mutta linnuston tarpeet huomioiva rantatiheikköjen siistiminen, jatkuu.
 • Tuusula-Seuran 70-vuotishistoriikin valmistelu käynnistetään vuoden 2015 alussa. 

 

Tapahtumat ja retket:

 

 • Retki ”Sibelius ja taiteen maailma”-näyttelyyn Ateneumiin tehdään heti alkuvuodesta 2015.
 • Klaavolantien laskiainen 15.2.2015. Seura on paistamassa nyt jo perinteeseen kuuluvia nuotiolettuja. Tapahtuma järjestetään yhdessä IT-museon kanssa ja toteutukseen pyydetään myös Kotiseutufoorumissa mukana olevia yhdistyksiä sekä tuusulalaisia nuoria.
 • Kevättalven teatteri- tai konserttimatka tehdään 7.3.2014 Helsingin Kaupunginteatteriin katsomaan Vanja-enoa.  
 • Tuusula-Seuran sääntömääräinen kevätkokous ruusuineen ja risuineen pidetään maaliskuun lopulla.
 • Retki ”Uutisvuodon” tai ”Hyvät ja Huonot Uutiset” nauhoitukseen Pasilassa tehdään huhtikuun paikkeilla.
 • Kuntarakennemuutokset Keski-Uudellamaalla - tilaisuus järjestetään keväällä 2015.
 • ”Tuusula tutuksi” - tapahtuma järjestetään Tuusulan kunnan ja seurakunnan kanssa museopäivänä toukokuussa.
 • Tuusula-Seuran ”pitkä” retki tehdään kesällä Mänttään ja kohteena ainakin uusi Serlachiuksen museo. Retki on suunniteltu kahden päivän mittaiseksi, muut retken kohteet ja kustannukset täsmentyvät alkuvuodesta 2015.
 • Kesän aikana järjestetään Tuusulanjärveen liittyvä Maakuntajärvi Foorumi 2015. Järjestelyvastuun kantaa Järvenpää-Seura. Tavoitteena on myös järjestää kesän kuluessa ranta-alueiden siivous- ja raivaustapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 • Klaavolantien kyläjuhla järjestetään 19.7.2015 yhdessä Tuusulan kunnan ja seurakunnan, IT-museon ja Kotiseutufoorumin tuusulalaisten toimijoiden kanssa.
 • Opastettu varuskuntapolkukierros ja / tai sotilaspitäjän kulttuurikierros järjestetään Klaavolantien kyläjuhlan yhteydessä ja muulloin tarpeen mukaan.
 • Aleksis Kiven päivää vietetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa 10.10.2015.
 • Syksyn teatteriretki järjestetään lokakuussa. Helsinki, Lahti, Hämeenlinna ja Tampere voivat olla retken kohteita.
 • Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla ja samalla julkistetaan Aikakirja XXVI. Julkistaminen tapahtuu yhdessä Lottamuseon kanssa.
 • Kotiseutufoorumi pidetään marraskuun lopulla ja tarvittaessa muulloinkin.
 • Joulumyyjäiset Halosenniemessä ja Koulukeskuksessa joulukuun alkupuolella.
 • Tuomaasta Nuuttiin–tapahtuma Tuusulan kirkonmäellä 21.12.2015.

   

3.         Julkaisu- ja tiedotustoiminta

 

Tuusula-Seura julkaisee vuonna 2015 Aikakirjan XXVI yhdessä Lottamuseon kanssa toteutuksesta tehdyn sopimuksen puitteissa. Aikakirjasarja muodostaa merkittävän ja vuosittain laajenevan paikallistutkimuksen lähteen Tuusulasta. Sitä pidetäänkin perustellusti seuran ”lippulaivana”. Sarja käsittää vuoden 2014 lopussa 25 Aikakirjaa ja 3 erikoisnumeroa. Aikakirjojen tekeminen perustuu edelleenkin aktiivisten tuusulalaisten kirjoituksiin.

 

Tuusula-Seura tiedottaa toiminnasta ja tapahtumista jäsenkirjeillä, joita lähetetään seuran jäsenille kahdesti vuodessa. Niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, jäsenkirjeet lähetetään sähköpostin liitteenä. Sähköpostia käytetään myös seuran muussa tiedotustoiminnassa kuten eri tapahtumien ja retkien informoinnissa. Keski-Uusimaa – lehden kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö mahdollistaa seuran tapahtumien laadukkaan ja laajan uutisoinnin. Myös verkkosivut (www.tuusulaseura.fi) kertovat seuran tapahtumista. ”Tuusula-Seura Pähkinänkuoressa”-julkaisu ilmestyy alkuvuodesta 2015. Julkaisua on vapaasti saatavilla seuran järjestämissä tapahtumissa ja Aikakirjojen myyntipisteissä. Seura on myös mukana Facebookissa, jossa on mahdollisuus sekä jakaa tietoa että kommunikoida ”kavereiden” kanssa. Sosiaalisen median käyttöä laajennetaan.

 

Toiminta 2009 alkaen

Tuusula-Seuran toimintaa vuodesta 2009 lähtien. Lue lisää

Luennot 2003

Tuusula-Seuran ja Tuusulan kunnan kulttuuri- ja museotoimen Tuusula -luentosarja 2003. Lue lisää

Tuusula-päivän teemat

Tuusula katsotaan perustetun 22.7.1643 ja heinäkuun 22. päivää pidetään Tuusula-päivänä. Tuusula-päivänä ja sen ympärillä järjestetään runsaasti tapahtumia eri puolilla Tuusulaa. Lue lisää

Euroopan rakennusperintöpäivät

Euroopan rakennusperintöpäivät saivat alkunsa Ranskasta vuonna 1985 historiallisten monumenttien avointen ovien päivästä. Vuonna 1991 Euroopan neuvosto virallisti päivät Euroopan Unionin tukemana. Teema vaihtelee maittain, mutta pohjoismaisen yhteistyön vuonna 2006 Pohjoismaiden yhteisenä teemana oli "Lähdön ja saapumisen paikat". Lue lisää

Aiemmat toimintasuunnitelmat

Arkisto edellisten vuosien toimintasuunnitelmille. Lue lisää

Aiemmat toimintakertomukset

Arkisto edellisten vuosien toimintakertomuksille. Lue lisää

 

 

Seuran kunniajäsenet Raili Kuusjärvi ja Toivo Lumme
Kevätkokousyleisöä

Seuran kevätkokouksesta pidettiin 25.3 IT-museolla. Kokoustaan ennen dosentti Jaakko Kemppi kertoi Tuusulasta syntyisin olleesta jääkärikenraali Albert Puromasta otsikolla Huutolaispojasta kenraaliksi.

 

kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniajäsen Raili Kuusjärvi.