4. Tammikuuta 2021 tuli Ely-keskuksesta päätös kunnantalon vaarantamiskiellosta

17.1.2021

Tuusula-Seura oli tehnyt 16.12 2020 esityksen kunnantalon suojelemisesta, johon tuli vastaus, ettei saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vaarantavat kunnantalon tai sen ympäristönkulttuurihistoriallista arvoa.

ASIA Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (jäljempänä

rakennusperintölaki) mukainen väliaikainen vaarantamiskielto

VIITE Tuusula-Seura ry on tehnyt 16.12.2020 rakennussuojeluesityksen

Tuusulan kunnantalon suojelemiseksi rakennusperintölain nojalla.

OMISTAJA Tuusulan kunta

TOIMENPIDEKIELLON KOHDE

Tuusulan kunnantalo

Hyryläntie 16, Tuusula

Kiinteistötunnus 858-402-13-1

LAUSUNNOT Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 5.3.2018

Museo on antanut lausunnon Tuusulan kunnantalon purkamishakemuksesta.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että kunnantalon

suunnitelleen arkkitehti Arto Sipisen tunnetuimpiin töihin kuuluu muun

muassa useita kunnan- ja kaupungintaloja sekä yliopisto- ja

kulttuurirakennuksia.

Tuusulan kunnantalossa on nähtävissä Sipiselle 1960- ja 70-luvuilla

tyypillisen pelkistyneen ja konstruktivistisen rationalismin muuntuminen

kohti 1980-luvulla kukoistukseen puhjennutta ekspressiivisempää ja

etenkin rakennusvolyymien sommittelun osalta monimuotoisempaa

lähestymistapaa. Rakennus on museon mukaan 1970- ja 1980-luvun

vaihteen rakennusperintöä edustava laadukas kohde ja Arto Sipisen

tuotannon kokonaisuudessa merkittävä siirtymäkauden työ.

Purkamishakemuksen yhteydessä esitettyjen selvitysten valossa

rakennus on peruskorjauksen tarpeessa, mutta vaadittavat toimenpiteet

ovat normaaleja ikääntyneen rakennuksen kunnostustoimenpiteitä.

Museo ei puolla purkamisluvan myöntämistä.

LÄHTÖKOHDAT Suojeluesityksen mukaan kyseessä on kulttuuri- ja

arkkitehtuurihistoriallisesti arvokas arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema

rakennus vuodelta 1980.

Rakennukselle on myönnetty purkamislupa 15.8.2018

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Koska kysymyksessä saattaa olla rakennusperinnön

suojelemisesta annetussa laissa (498/2010) tarkoitettu rakennus,

kieltää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat

rakennuksen ja sen lähiympäristön kulttuurihistoriallista arvoa

liitekartalla merkityllä alueella.

UUDELY/14405/2020 2/4

Kielto tulee voimaan, kun se on annettu tiedoksi. Kielto on

voimassa, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti

ratkaistu, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 6§ 4

momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on

käsiteltävä suojelua koskeva asia kahden vuoden kuluessa kiellon

antamisesta.

Vaarantamiskiellon aikana rakennus ympäristöineen on pidettävä

sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja

turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai

rumenna ympäristöä.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) 6§

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta

kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään

kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen

tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan

viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,

jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana

arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.

Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta

näytetä, kolmantena päivänä todistuksen osoittamasta päivästä.

Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset

valittajalle voidaan toimittaa

- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä

muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.

UUDELY/14405/2020 3/4

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai

asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,

valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen

allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus päätöksen tiedoksisaantipäivästä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

- asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa

asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa

lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että

se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan

päättymistä.

Helsingin hallinto-oikeuden

postiosoite Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

puhelinvaihde 029 56 42000

faksi 029 56 42079

Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Helsingin hallintooikeudessa

oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa

alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi, maksua ei

peritä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten

suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/93) on erikseen

säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin

Ylitarkastaja Henrik Wager

PÄÄTÖS Saantitodistuksin,

Tuusula-Seura ry

Sakari Heikkilä, Vanha Siltalantie 7, 04380 Tuusula

Tuusulan kunta

PL 60, 04301 Tuusula

UUDELY/14405/2020 4/4

LIITTEET Kartta

TIEDOKSI Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo

Tuusulan kunnanhallitus / rakennusvalvonta

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto