Tuusula-Seuran strategia v.2014

TUUSULA-SEURA                                                     

Tuusula                                                                        27.11.2013                        1 (3)                                                                                          

TULEVAISUUDEN TUUSULA-SEURA

Yhdistyksen tarkoituksena on (säännöt 2 §)

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
 • kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen

Nykytilan kuvaus

 • yhdistyksen kotipaikka on Tuusulan kunta ja toimialue Tuusula (säännöt 1 §)
 • yhdistys toimii käytännössä ensisijaisesti Etelä-Tuusulan alueella, jonka väestöpohja on noin 25 000 asukasta
 • yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton (säännöt 1 §)
 • yhdistyksellä oli vuoden 2012 lopussa 474 henkilöjäsentä, kaksi kannatusjäsentä ja kolme kunniajäsentä
 • yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous
 • toimintaa suunnittelee ja johtaa johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä
 • johtokunta kokoontui vuoden 2012 aikana seitsemän kertaa
 • johtokuntaa avustavat sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenasioiden hoitaja ja verkkosivujen hoitaja
 • johtokunta on asettanut kolme toimikuntaa, jotka ovat Aikakirja-, Tapahtuma- ja Tulevaisuustoimikunta
 • yhdistys järjestää vuosittain noin kymmenen omaa tapahtumaa ja osallistuu niiden lisäksi useisiin muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin
 • yhdistys antaa lausunnot Tuusulan kunnan pyytämistä kaavoista
 • tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Tuusulan kunta, Tuusulan seurakunta, Ilmatorjuntamuseo, Keski-Uusimaa -lehti, Järvenpää-Seura ja Kerava-Seura
 • julkaisutoiminnan tärkein tuotos on vuosittain ilmestyvä Aikakirja
 • yhdistys tiedottaa jäsenkirjeillä, tiedotteilla, lehti-ilmoituksilla ja verkkosivuillaan
 • yhdistyksen talous on tasapainossa
 • jäsenmaksu oli vuonna 2012 henkilöjäseniltä 10 € ja kannatusjäseniltä 100 €

 

Arvio tulevaisuuden toimintaympäristöstä

 • asioita pitkälle tulevaisuuteen suunniteltaessa on tärkeää arvioida, millaisessa ympäristössä toimitaan
 • tämän suunnitelman ajallinen ulottuvuus on noin vuoteen 2020
 • siihen mennessä on todennäköisesti toteutettu kuntauudistus, joka muuttaa hallinnollisia rajoja ja yhdistyksen yhteistyökumppaneita kunnallisella tasolla
 • hallinnollisten kokonaisuuksien kasvaminen korostaa kotiseutu- ja kyläyhdistysten merkitystä alueellisen ja paikallisen identiteetin säilyttäjinä
 • toinen suuri muutos on Rykmentinpuiston rakentaminen, joka tuo yhdistyksen toiminta-alueelle vähintään 10 000 uutta asukasta
 • alueelle muuttavat uudet asukkaat ovat todennäköisesti pääosin lapsiperheitä
 • mittava rakentaminen voi uhata alueen maaseutumaista luonnetta sekä kulttuuri- ja rakennusperintöä
 • toimintaympäristössä tapahtuva iso muutos on Tuusula-Seuralle kuitenkin enemmän mahdollisuus kuin uhka

 

Toimintaa ohjaavat periaatteet eli arvot

 • yhdistyksen säännöt eivät määrittele toimintaa ohjaavia periaatteita
 • yhdistys tarvitsee toimintaa ohjaavat periaatteet eli arvot
 • arvoja ei saa olla monta, jotta ne olisi helppo muistaa ja sisäistää
 • arvojen pitää olla sopusoinnussa seuran sääntöjen kanssa
 • ehdotus arvoiksi
  • perinteiden vaaliminen, lyhennettynä muodossa ”Perinteet”
  • tulevaisuuteen vaikuttaminen, lyhennettynä muodossa ”Tulevaisuus”
  • yhteistyön tekeminen, lyhennettynä muodossa ”Yhteistyö”
 • perinteiden vaaliminen tarkoittaa kotiseudun aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön arvostamista ja säilyttämistä
 • tulevaisuuteen vaikuttaminen tarkoittaa aktiivista osallistumista kotiseudun elinympäristön, toimivuuden ja viihtyvyyden kehittämiseen
 • yhteistyön tekeminen tarkoittaa käytännön yhteistoimintaa seuran toiminnan tarkoitusta tukevien vastuullisten tahojen kanssa
 • arvot tiivistetään tunnuslauseeksi eli motoksi, esimerkiksi
  • Perinteet - Tulevaisuus - Yhteistyö
 • tunnuslausetta hyödynnetään viestinnässä osana seuran visuaalista ilmettä
 • tunnuksen suunnittelun tueksi järjestetään ideakilpailu

 

Tavoitetila eli visio

 • tavoitetilassa kuvataan, millainen seuran halutaan olevan tulevaisuudessa
 • tavoitetila kuvataan yhdellä virkkeellä, esimerkiksi
  • ”Tuusula-Seura on tulevaisuudessa Keski-Uudenmaan vaikuttavin kotiseutuyhdistys, jossa on vähintään tuhat aktiivista jäsentä”
 • tavoitetilaan pääseminen vaatii aktiivisia käytännön toimenpiteitä

 

Toimenpiteet eli strategia

 • tavoitetilan saavuttamiseksi suunnitellaan
  • lähivuosien toimenpiteet tarkasti
  • suunnittelukauden loppuvuosien toimenpiteet suuntaviivoina
 • toimenpidesarjaa ja koko tätä suunnitelmaa voi kutsua myös seuran strategiaksi
 • lähivuosien toimenpiteet
  • jatketaan aktiivista omaa toimintaa
  • osallistutaan käynnissä olevien yhteishankkeiden (Kotiseutukeskus, Maakuntajärvi ja Virtuaali-Tuusula) edistämiseen ja toteuttamiseen
  • jatketaan aktiivista yhteistyötä tärkeimpien kumppanien kanssa
  • perustetaan ”Kotiseutufoorumi” koordinoimaan Keski-Uudenmaan kotiseutu- ja kyläyhdistysten toimintaa
  • perustetaan Nuorisotoimikunta kehittämään nuorille tarkoitettua seuran toimintaa
  • tuotetaan kotiseutuasioita sisältävä tietopaketti alueelle muuttavia uusia asukkaita varten yhteistoiminnassa kunnan kanssa
  • tuotetaan vastaava tietopaketti alueen ala- ja yläkouluille yhteistoiminnassa kunnan kanssa
 • suunnittelukauden loppuvuosien suuntaviivat
  • kehitetään toimintaa lähivuosista saatujen kokemusten perusteella
  • hakeudutaan aktiivisesti yhteistyöhön uusien kuntatoimijoiden kanssa
  • käynnistetään uuden suunnitelman laatiminen viiden vuoden kuluttua

 

Viestintä

 • seuran viestintä jakautuu visuaaliseen ilmeeseen ja tiedottamiseen
 • visuaalista ilmettä nykyaikaistetaan ja yhdenmukaistetaan
 • seuran tiedottamisessa käytetään pääosin sähköisiä menetelmiä
 • sisäisessä tiedottamisessa käytetään verkkosivuja, sosiaalista mediaa, sähköpostia ja kirjeitä
 • ulkoisessa tiedottamisessa käytetään verkkosivuja, sosiaalista mediaa, tiedotteita ja lehti-ilmoituksia
 • tiedotusmateriaalia varaudutaan tuottamaan myös ruotsin ja englannin kielellä

 

Suunnitelman valmistelu, hyväksyminen ja tiedottaminen

 • tulevaisuustoimikunta aloitti suunnitelman valmistelun syksyllä 2012
 • johtokunta evästi suunnitelman laatimisen 14.2.2013
 • suunnitelman pääpiirteet esiteltiin seuran kevätkokoukselle 19.3.2013
 • tulevaisuustoimikunta luovutti ehdotuksensa johtokunnalle 1.7.2013
 • johtokunta käsitteli suunnitelman syksyn 2013 aikana
 • suunnitelma esiteltiin  26.11.2013 syyskokoukselle, joka hyväksyi sen
 • suunnitelmasta kirjoitettiin artikkeli vuoden 2013 Aikakirjaan
 • suunnitelma tulee voimaan vuoden 2014 alusta lukien
 • suunnitelma tiedotetaan näyttävästi sekä jäsenistölle että sen ulkopuolelle

Tuusula-Seuran puheenjohtaja                              Ilkka Ertimo

Tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja               Antti Nieminen