Syyskokous 2022

                                                                            PÖYTÄKIRJA

 

Tuusula-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous 2022

Aika:              Torstai 24.11.2022 klo 19.12

Paikka:          Tuusulan Seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Tuusula

 1. Kokouksen avaaminen

Tuusula-Seuran johtokunnan puheenjohtaja Jari Anttalainen avasi kokouksen klo 19.10ja toivotti kaikki paikalla olleet seuran jäsenet tervetulleiksi.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ertimo ja sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Ritva Ohmeroluoma. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laila Perasto ja Lauri Perasto. Samalla päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitus syyskokouksesta julkaistiin Keski-Uusimaa -lehdessä 5.11.2022. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu jäsenille sähköpostilla lähetetyllä jäsenkirjeellä. Syyskokouksen ajankohta julkaistiin 26.10.2022 seuran kotisivuilla ja Facebook -sivustolla.

 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä

27 jäsentä, kokoukseen osallistuneiden nimilista (liite 1).

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 1. Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Anttalainen esitteli Tuusula-Seuran johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2023 (liite 2).

Syyskokous hyväksyi seuran puheenjohtajan esittelemän toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

 1. Määrätään vuoden 2023 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Vuonna 2022 Tuusula-Seuran jäsenmaksu on ollut 15 € ja kannattajajäsenmaksu 200 €. Johtokunnan esitys on, että jäsenmaksujen suuruus säilytetään nykyisellään.

Syyskokous päätti pysyttää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2023.

 1. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Vuonna 2022 johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Johtokunnan esitys on, että palkkioita ei edelleenkään makseta.

Syyskokous päätti, että johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita, mutta toiminnantarkastajille varattiin mahdollisuus esittää kohtuullinen lasku tarkastustoiminnastaan.

 1. Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio

Puheenjohtaja Jari Anttalainen esitteli Tuusula-Seuran johtokunnan ehdottaman talousarvion vuodelle 2023 (liite 3) ja ehdotti talousarvion hyväksymistä.

Syyskokous päätti hyväksyä johtokunnan ehdotuksen seuran talousarvioksi vuodelle 2023.

 1. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

Edellisessä syyskokouksessa 16.11.2021 valittiin Tuusula-Seuran puheenjohtajaksi Jari Anttalainen ja hän on toiminut seuran puheenjohtajana vuoden 2022. Anttalainen on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä.

Tuusula-Seuran johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin yksimielisesti Jari Anttalainen.

 1. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa.

Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Vuoden 2022 johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava:

Puheenjohtaja Jari Anttalainen (2022-2023)

Varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä (2022-2023)

Reino Myllymäki (2022-2023)

Ritva Ohmeroluoma (2022-2023)

Riitta Ristolainen (2022-2023)

Outi Huusko (2022-2023)

 •  

Marja-Leena Laakso (2021-2022) ei jatka

Seija Paasonen(2021-2022) ei jatka

Jussi Salonen (2021-2022)

Klaus Winqvist (2021-2022) ei jatka

Vuoden 2023 johtokuntaan valittiin erovuorossa olleista henkilöistä Veijo Hurskainen ja Jussi Salonen, jotka olivat lupautuneet jatkamaan. Lisäksi kolmen erovuoroisen tilalle valittiin Paula Kyrö, Arja Markkanen ja Lauri Untamo.

Vuoden 2023 johtokunnan kokopano on seuraava: 

Puheenjohtaja Jari Anttalainen (2022-2023)

Varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä (2022-2023)

Veijo Hurskainen (2023-2024)

Outi Huusko(2022-2023)

Paula Kyrö(2023-2024)

Reino Myllymäki (2022-2023)

Arja Markkanen(2023-2024)

Ritva Ohmeroluoma (2022-2023)

Riitta Ristolainen (2022-2023)

Jussi Salonen (2023-2024)

Lauri Untamo(2023-2024)

Lisäksi rahastonhoitajana toimii Mirja Collin.

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

Seuran johtokunta ehdotti toiminnantarkastajiksi edelleen Seppo Yli-Antolaa ja Jorma Alakoskea sekä heille varamieheksi Matti Kulmalaa. He ovat antaneet suostumuksensa.

 

Syyskokous päätti edellä esitetyn mukaisesti valita toiminnantarkastajiksi Seppo Yli-Antolan ja Jorma Alakosken sekä heidän varamiehekseen Matti Kulmalan vuodelle 2023.

 1. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään postitse.

Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa -lehdessä sekä seuran verkkosivuilla ja Facebook -sivustolla.

Päätettiin, kokousten koollekutsumisesta esitetyllä tavalla.

 1. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole tullut määräaikaan mennessä esityksiä muiksi asioiksi

 1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Ilkka Ertimo kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen kello 19.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Ertimo . pj                                          Ritva Ohmeroluoma, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet


Laila Perasto                                                     Lauri Perasto