Toimintaperiaatteet

Tuusula-Seura ry toteuttaa toimintansa tarkoitusta järjestämällä kotiseutuhenkisiä tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kiinnostuneille avoimina tapahtumina. Tilaisuuksissa nostetaan esille kotikunnassa ajankohtaisia paikallisia ja alueellisia asioita, tutustutetaan ihmisiä - sekä pitkään täällä asuneita että hiljan muuttaneita - kunnan kehitykseen, sen merkittäviin tapahtumiin, mielenkiintoisiin rakennus- ja luontokohteisiin sekä täällä vaikuttaneiden ja vaikuttavien henkilöiden historiaan ja elämäntyöhön. Seuran toiminta kattaa koko kunnan alueen. Tuusulaa koskevaan paikallistutkimukseen.

Seura pyrkii vahvistamaan yhteistyötä naapurikuntien kotiseutuyhdistysten kanssa esim. johtokuntien vuorovierailuin tai yhteisten jäsenretkien muodossa. Seura tukee koko Keski-Uudenmaan kotiseututoimintaa.

Tuusula-Seura pitää tärkeänä ympäristösuojelunäkökohtien kunnioittamista ja kantaa huolta myös vanhan asutun ympäristön säilyttämisestä. Sääntöjensä mukaisesti seura ottaa näistä lähtökohdista kantaa kunnan kehittämiseen antamalla lausuntoja kaavasuunnitelmista ja -muutoksista. Seura jakaa ruusuja ja risuja ja välittää omissa kannanotoissaan myös asukkaiden mielipiteitä Tuusulan suunnittelua ja rakentamista koskevissa asioissa.

Tuusula-Seuran läheisin yhteistyötaho on Tuusulan kunta, erityisesti kulttuuri- ja museotoimi. Yhteistyötä tehdään myös Tuusulan seurakunnan, kotiseutuyhdistysten, kyläyhdistysten ja muiden kotiseututyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa.