Syyskokous 2018

Tuusula-Seuran vuoden 2018 syyskokouksen pöytäkirja

Tiistaina 13.11.2018 Tuusulan seurakuntakeskuksessa, Rykmentintie 34, 04300 Tuusula, pidettiin seuran syyskokous alkaen kahvitarjoilulla klo 17.30 Pohjantähdessä rakennuksen II kerroksessa.

Tilaisuus alkoi seurakuntakeskuksen auditoriossa uuden Aikakirjan XXIX julkistamisella.  Kirjan esitteli Mikko Lamminpää, joka on Aikakirjatoimikunnan puheenjohtaja.

Kokousesitelmän aiheesta ”Tuusulan kypsäksi kasvaminen” piti tekniikan tohtori Eero Paloheimo

Varsinainen kokous aloitettiin klo 19.00.

 

1. Tilaisuuden avaaminen – johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hämäläinen

Tilaisuuden avasi Tuusula-Seuran puheenjohtaja Jorma Hämäläinen.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita puheenjohtajaksi Lars Collin, sihteeriksi Sylvia Appelberg ja pöytäkirjantarkastajiksi Risto Rämö ja Laila Malinen.

 

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan läsnäolijat osallistujalistan mukaan.

Tuusula-Seuran säännöt

6 § Kokoukset … Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kuulutus julkaistiin Keski-Uusimaassa 28.10.2018 ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä 28.10.2018. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä 4.9.2018 sekä sähköpostilla 28.10.2018.

Päätös

Päätettiin todeta kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajia oli osallistujalistan mukaan 37 henkilöä. Liite 1

 

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Hyväksyttiin esityslista Liite 2

 

5. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaista toimintasuunnitelmaa. Tuusula-Seuran johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hämäläinen esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Päätös

Päätettiin hyväksyä vuoden 2019 toimintasuunnitelma. Liite 3

 

6. Vuoden 2019 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden määrääminen

Tuusula-Seuran jäsenmaksu on vuonna 2018 ollut 15 € ja kannattajajäsenmaksu 200 €. Johtokunnan esitys on, että jäsenmaksujen suuruus säilytetään nykyisellään.

Tuusula-Seuran syyskokous määrää päätöksellään vuoden 2019 jäsenmaksujen suuruudesta.

Päätös

Päätettiin pysyttää jäsenmaksut ennallaan.

 

7. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Vuonna 2018 johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Johtokunnan esitys on, että palkkioita ei edelleenkään makseta.

Tuusula-Seuran syyskokous päättää johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

Päätös

Päätettiin, että johtokunnan jäsenille ei edelleenkään makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille päätettiin varata mahdollisuus esittää kohtuullinen lasku tarkastustoiminnastaan.

 

8. Vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää syyskokoukselle liitteen 4 mukaisen vuoden 2019 talousarvion hyväksymistä. Jorma Hämäläinen esitteli vuoden 2019 talousarvioehdotuksen.

Päätös

Päätettiin hyväksyä esitetty ehdotus talousarvioksi vuodelle 2019. Liite 4

 

9. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Tuusula-Seuran nykyinen puheenjohtaja Jorma Hämäläinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajaksi vuodelle 2019, joten syyskokouksen tulee valita uusi puheenjohtaja vuodelle 2019.

Tuusula-Seuran johtokunta ehdottaa syyskokoukselle, että se valitsee puheenjohtajaksi Sakari Heikkilän, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajatehtävään.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran puheenjohtajaksi v. 2019.                                                                            

 

10. Johtokunnan uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Vuoden 2018 johtokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jorma Hämäläinen, varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä, Hannele Ahokas, Jari Anttalainen, Erja Kärnä, Marja-Leena Laakso, Mikko Lamminpää, Seija Paasonen, Jussi Salonen, Kirsi Sukula-Ruusunen sekä Klaus Winqvist. Rahastonhoitajana toimii Mirja Collin, sihteerinä Sylvia Appelberg ja teatterivastaavana Satu Säilä.

Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Vuosille 2019-2020 valitaan erovuoroisten Sakari Heikkilä, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Jussi Salonen ja Klaus Winqvist, tilalle 5 henkilöä. Lisäksi Erja Kärnä on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä johtokunnan jäsenen tehtävään.

Tuusula-Seuran johtokunta ehdottaa syyskokoukselle, että erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2020 valitaan uudelleen Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Jussi Salonen ja Klaus Winqvist sekä uutena jäsenenä Veijo Hurskainen, jotka ovat suostumuksensa antaneet. Eroa pyytäneen Kärnän tilalle hänen jäljelle olevalle kaudelleen vuodeksi 2019 ehdotetaan syyskokoukselle valittavaksi suostumuksensa antanut Riitta Ristolainen.

Päätös

Päätettiin valita johtokuntaan uudelleen erovuorossa olleet Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Jussi Salonen ja Klaus Winqvist sekä uutena jäsenenä Veijo Hurskainen kaudellle 2019-2020. Erja Kärnälle myönnettiin ero johtokunnan jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen päätettiin valita Riitta Ristolainen vuodeksi 2019.

 

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heille yhden varamiehen valinta

Syyskokous valitsee toiminnantarkastajat. Suostumuksensa toiminnantarkastajan tehtävään ovat antaneet nykyiset Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä heidän varamiehensä Kalevi Parikka.

Päätös

Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varamieheksi Kalevi Parikka.

 

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle Jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään postitse. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla.

Tuusula-Seuran johtokunta esittää että, syyskokous päättää, ettei yhdistyksen kokousten koollekutsumistapaan esitetä muutosta.

Päätös

Päätettiin, ettei kokousten koollekutsumistapaa muuteta.

 

13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää. Johtokunnalle ei ole tullut määräaikaan mennessä esityksiä muiksi asioiksi.

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

Liitteet

Liite 1 Osanottajalista

Liite 2 Esityslista

Liite 3 Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Liite 4 Vuoden 2019 talousarvio

 

 

Lars Collin                                             Sylvia Appelberg

puheenjohtaja                                        sihteeri

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan 20.11.2018 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

Risto Rämö                                            Laila Malinen

pöytäkirjantarkastaja                         pöytäkirjantarkastaja