Kevätkokous 2017

 

Tuusula-Seuran kevätkokouksen pöytäkirja

Tiistai 28.03.2017 Ilmatorjuntamuseo

Tilaisuus alkoi kahvitarjoilulla klo 17.30. Tämän jälkeen luovutettiin vuoden 2017 Tuusula-Seuran ruusu varatuomari Tuulikki Petäjäniemelle perusteena vahva yhteiskunnallinen vaikuttaminen valtakunnan, eri järjestöjen ja yritysten luottamustehtävissä sekä osallistuminen vapaaehtoistyöhön.

Kello 18.00 aloitti Suomen Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja Raimo Sailas kokousesitelmän aiheena ”100 -vuotiaan Suomen tulevaisuuden eväät”.

---

Tuusula-Seuran säännöt

7 § Yhdistyksen kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen,
6. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

 

Tilaisuuden avaaminen – johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hämäläinen

Tuusula-Seuran puheenjohtaja Jorma Hämäläinen avasi kokouksen.

 

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Päätös

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raili Kuusjärvi, sihteeriksi Sylvia Appelberg ja pöytäkirjantarkistajiksi Harry Frelander ja Risto Rämö.

2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kuulutus julkaistiin Keski-Uusimaassa 13.3.2017 ja Viikkouutisissa 11.3.2017. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä 18.1.2017 sekä sähköpostilla 14.3.2017. Täten kokouskutsu on toimitettu seuran sääntöjen mukaisesti 14 päivää ennen kokousta jäsenistölle.

Päätös                        

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajia oli osallistujalistan (Tuusulan-Seuran kokous- ja tapahtumakirja) mukaan 50 henkilöä.

3. Vuoden 2016 toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto

Seuran puheenjohtaja Jorma Hämäläinen esitteli toimintakertomuksen 2016. Rahastonhoitaja Mirja Collin esitteli vuoden 2016 taseen ja tuloslaskelman.

Päätös

Toimintakertomus ja tilit hyväksyttiin yksimielisesti. Toiminnantarkastajien lausunto merkittiin tiedoksi.

4. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätös                        

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus päätettiin myöntää tilivelvollisille kokouksessa yksimielisesti.

5. Tuusula-Seuran sääntömuutos rahastonhoitajan nimeämiseksi yhdeksi seuran nimenkirjoittajista 10 §, sääntömuutosehdotus kevätkokoukselle

10 §   Nimenkirjoittajat

”Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä” muutetaan kuuluvaksi: ”yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa”.

Päätös                        

Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Tuusula-Seuran sääntömuutos tilintarkastaja-nimikkeen muuttamiseksi toiminnantarkastajaksi 7 § ja 8 § sekä 11 §, sääntömuutosehdotus kevätkokoukselle 

Yhdistysrekisterilaki muutos 38 a § (16.7.2010/678)                                                  

Toiminnantarkastus

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.

Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden se on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastaja ei voi olla vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tehtävää suorittaessaan.

Tilintarkastaja on HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi hyväksytty luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisöksi hyväksytty yhteisö.

 

§ 7 Kokoukset

kohta 3. Yhdistyksen kevätkokouksessa ”käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto” muutetaan kuuluvaksi: ”käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajien lausunto”

 

§ 8 Kokoukset

kohta 9. Yhdistyksen syyskokouksessa ”valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa” muutetaan kuuluvaksi: ”valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa”

 

11 § Talous

”Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta” muutetaan kuuluvaksi: ”Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta”.

 

Päätös                        

Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

7. Tuusula-seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen

(Tuusula-Seuran säännöt 7 §, Yhdistyksen kevätkokouksessa).

Tuusula-Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 28.2.2017 § 9 ehdottaa seuran kevätkokoukselle Jorma Hämäläisen valitsemista Tuusulan-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen Jyväskylässä v. 2017.

Päätös                        

Tuusula-Seuran kevätkokous päätti yksimielisesti valita Tuusula-Seuran puheenjohtaja Jorma Hämäläisen seuran äänivaltaiseksi jäseneksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen. Lisäksi johtokunta valtuutettiin nimeämään varahenkilön, mikäli kevätkokouksen valitsema edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen.

8. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tuusula-Seuran kunniajäsen Toivo Lumme on kuollut. Puheenjohtaja Jorma Hämäläisen muistosanojen jälkeen kokousyleisö kunnioitti Toivo Lumpeen muistoa hetken hiljaisuudella.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 19.20. 

 

Vakuudeksi

 

 

 

Puheenjohtaja Raili Kuusjärvi                                  Sihteeri Sylvia Appelberg

 

Liitteet

Esityslista

Toimintakertomus 2016

Tase

Tuloslaskelma

Toiminnantarkastajien lausunto

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 31.3.2017 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

 

Harry Frelander                                                        Risto Rämö