Toimintakertomus 2013

Tuusula-Seura ry

Kaupparekisterinumero:                                42832

Ly-tunnus:                                                  0203642-9

Toimintakertomus vuodelta 2013

 1. Johdanto

Tuusula-Seura on kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen, Ihmisten ja heidän elinympäristönsä viihtyisyyden ja kotiseututietoisuuden lisääminen sekä kulttuurin ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Arvokkaan kulttuuriperinnön vaalimista ja toisaalta elinympäristön laadun parantamista tavoitellaan osin kaavoitusta ja seuran maankäyttöä koskevilla lausunnoilla. Ihmisten kotiseudulla viihtymistä ja siihen sitoutumista pyritään lisäämään järjestämällä erilaisia tapahtumia ja yhteisiä retkiä. Tietoisuutta kulttuuriperinnöstä parannetaan mm. julkaisemalla vuosittain Aikakirjaa, joka sisältää Tuusulan paikallishistoriaa ja tapahtumia koskevia artikkeleja. Seuran verkkosivut, jotka kertovat sekä ajankohtaisista tapahtumista että antavat tietoa seurasta ja sen toiminnasta, löytyvät osoitteesta: www.tuusulaseura.fi.

 1. Hallinto
  1. Johtokunta

Johtokuntaan ovat vuoden 2013 aikana kuuluneet: Puheenjohtaja Ilkka Ertimo, varapuheenjohtaja Antti Nieminen ja jäseninä Sakari Heikkilä, Lasse Korppi, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Satu Säilä, Klaus Winqvist ja Pentti Vuori. Seuran sihteerinä on toiminut Riitta Ristolainen, rahastonhoitajana Mirja Collin, jäsenasianhoitajana Ahti Kuusjärvi ja seuran nettisivujen hoitajana Tarja Kärkkäinen. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana yhdeksän kertaa ja kokouksia on pidetty Ilmatorjuntamuseolla, Tuusulan pääkirjastossa, Kaunisnummen museolla ja pikkubussissa matkalla Kouvolasta Tuusulaan.

Jotta johtokunta saisi kokemusperäistä tietoa kuntaliitosten vaikutuksista kotiseutuyhdistysten toimintaan, johtokunta vieraili ”Suur-Kouvolassa” 27.8.2013. Isäntinä Kouvolassa oli Kouvola-Seura, Kuusankoski-Seura ja Valkeala-Seura ja Jaalassa Jaalan kotiseutuyhdistys. Matka oli antoisa ja opimme Kouvolasta ainakin sen, että kotiseutuyhdistysten tulee olla aktiivisesti mukana mahdollisten kuntaliitosten valmistelussa ja ennakolta suunnitellusti varautua mahdollisiin liitoksiin.

 1. Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa 19.3.2013. Läsnä oli 40 jäsentä. Ennen kokousta Tuusulan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen alusti keskustelun kuntauudistuksesta. Aihe oli erittäin ajankohtainen koska Suomen hallitus oli hiljan esittänyt eräänä kuntauudistusvaihtoehtona Tuusulan pilkkomista kahtia. Esitys viritti vilkkaan keskustelun kaikkia kiinnostavasta aiheesta ja kaikki paikalla olleet kannattivat Tuusulan, Järvenpään ja Keravan muodostamaa ”Suur-Tuusulaa”, jos kuntaliitoksia on pakko toteuttaa. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Tuusula-Seuran kunniajäsen Raili Kuusjärvi ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Kokouksessa vuoden 2012 toimintakertomus hyväksyttiin kiitoksin aktiivisesta toiminnasta, tilinpäätös vahvistettiin ja kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Seinäjoella valittiin puheenjohtaja Ilkka Ertimo ja varalle varapuheenjohtaja Antti Nieminen. 

Seuran syyskokous pidettiin 26.11.2013 Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa. Läsnä oli noin 30 osanottajaa. Ennen kokouksen alkua seura tarjosi kokouskahvit. Syyskokouksen yhteydessä julkistettiin Aikakirja XXIV, jonka Aikakirjan toimittaja Pentti Vuori esitteli. Aikakirjan julkistusta seurasi salintäyteinen yleisö arviolta noin 60 henkeä. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Matti Kulmala ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2014 hyväksyttiin.  Vuoden 2014 jäsenmaksu on edellisen vuoden tapaan 15 Euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu säilyi ennallaan (100 €). Syyskokous valitsi seuran puheenjohtaja Ilkka Ertimon jatkamaan tehtävässään vuonna 2014.  Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä tehtävässään jatkamaan valittiin Antti Nieminen, Riitta Ristolainen, Satu Säilä ja Pentti Vuori. Uutena jäsenenä johtokuntaan eroa pyytäneen Lasse Korpin tilalle valittiin Marko Ketvel.

 1. Tiedottaminen

Johtokunta lähetti jäsenistölle vuoden aikana kaksi seuran toiminnasta kertovaa jäsenkirjettä, jotka samalla toimivat kokouskutsuina sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Seuran verkkosivustoa on pyritty pitämään ajan tasalla. Erityisesti Keski-Uusimaa lehdessä ovat seuran tapahtumat ja saavutukset saaneet runsaasti palstatilaa ja sen myötä myös huomiota.

Edellisten lisäksi Tuusula-Seura on tehnyt yhden tapahtumissa jaettavaa Tuusula-Seura Pähkinänkuoressa julkaisua. Näiden avulla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta ja kiinnostusta Tuusula-Seuraan ja sen toimintaan.

Tuusula-Seura aloitti yhteistyön vuoden 2013 lopulla Yhdistysvaimen kanssa, jonka johdosta seuran verkkosivut siirrettiin heidän palvelimelleen. Yhdistysavaimen palvelukirjoon kuuluu myös jäsenrekisteri, jonka tietokantaa parhaillaan päivitetään.  Päivityksen edistymisen myötä tulemme siirtymään entistä enemmän sähköiseen viestintään, jolloin myös jäsenkirjeet lähetetään sähköpostin liitetiedostona kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on seuran käytössä. Jäsenkirjeet löytyvät myös seuran verkkosivuilta osoitteesta: www.tuusulaseura.fi/jasenkirjeet. Tuusula-Seuralla on nyt myös omat facebook-sivut, joilla voi antaa kommentteja, vihjeitä tai ”tykkäämisiä” seuran toimintaan liittyen.

 1. Talous

Tuusula-Seuran jäsenmaksu oli tilivuonna 2013 henkilöjäseniltä 15 euroa ja kannatusjäseniltä100 euroa. Kertomusvuoden lopussa henkilöjäseniä oli 483 ja kannatusjäseniä oli 2. Vuoden 2013 aikana seuraan liittyi 46 uutta henkilöjäsentä. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2013 olleet Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heidän varallaan Kalevi Parikka.

Talousasiat esitetään tarkemmin toimintakertomuksen talousasioita koskevissa liitteissä.

 1. Muut hallintoon liittyvät kehitystoimenpiteet

Tuusula-Seuran toimikunnat

Vuoden 2012 alussa käyttöönotettu kolmen toimikunnan malli (aikakirjatoimikunta, tapahtumatoimikunta ja tulevaisuustoimikunta) on osoittautunut käytännössä hyväksi. Jokainen toimikunta valitsi vuoden ensimmäisessä keskuudestaan puheenjohtajan. Aikakirjatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Satu Säilä, tapahtumatoimikunnan Sakari Heikkilä ja tulevaisuustoimikunnan Antti Nieminen. Toimikuntien puheenjohtajat tiedottavat johtokunnalle toimikuntansa asioista ja tapahtumista ja pyytävät tarvittaessa esittämilleen toimenpiteille johtokunnan hyväksyntää.            

 1. Vaikuttajana toimiminen
  1. Lausunnot

Tuusula-Seura tiedostaa Tuusulan kaltaisen kunnan kehitys- ja kasvutarpeet, joita pääosin toteutetaan kaavoituksen avulla. Seura kuitenkin edellyttää hallittua ja alueella jo asuvien kuntalaisten tarpeet huomioivaa kaavasuunnittelua, johon pinta-alaltaan laaja Tuusula tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia. Kaikkea rakentamista ei pidä suunnata ydintaajamiin ja maisemallisesti arvokkaimpiin Tuusulanjärven ympärysalueisiin, vaan kuntaamme kaikkia taajamia tulee tasapuolisesti kehittää. Toisaalta kunnassa vielä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpien alueiden säilyttämistä ja vaalimista tulee seuran mielestä kunnioittaa. Liikenne ja sen kasvu tulee jo kaavoituksen yhteydessä huomioida.

Tuusula-Seura antoi vuonna 2013 Tuusulan kuntakehitykselle seuraavat 13 lausuntoa: Anttilanranta OAS, Focus-alueen osayleiskaavaehdotus, Golf-klubin OAS, Häriskiven asemakaavaluonnos, Kelatien työpaikka-alueen laajennus, Koulutien asemakaavamuutos OAS, Lahenlanpelto II OAS ja saman alueen asemakaava ja muutosehdotus, Linjapuisto II asemakaavan muutos, Lottamuseo asemakaavan muutos OAS, Ruotsinkylä – Myllykylä osayleiskaavaehdotus, Rykmentinpuiston asemakaava OAS ja Seurakuntakeskuksen asemakaavan muutosehdotus.

 1. Ruusut ja risut

Tuusula-Seura jakaa kevätkokouksessa perinteisesti ruusuja ja joskus myös risuja. Ruusuja myönnetään sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille myönteisestä toiminnasta oman kotiseutumme ja sen asukkaiden parhaaksi. Risuja on ojennettu tukistukseksi kotiseutuun kohdistuvasta huonosta toiminnasta, ja niillä pyritään kiinnittämään huomiota seuran havaitsemiin epäkohtiin. Kertomusvuoden yhteisöruusun sai Tuusulan latu ja Pyörä ry kiitoksena kuntalaisten liikuntaan kannustamisesta sekä maakuntajärvemme Tuusulanjärven ympäripyöräilyn monivuotisesta järjestelystä.  Ruusun vastaanotti yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Stenvall, varapuheenjohtaja Seppo Yli-Antola ja sihteeri Kati Stenvall - Jauhiainen. Yksityishenkilön ruusun sai Leena Jäntti aktiivisesta toiminnastaan niin kotiseututyössä kuin ahkerana auttajana ihmisten arjessa. Risuja ei tänäkään vuonna jaettu.

 1. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  1. Yhteistyö Tuusulan kunnan kanssa

Tuusula-Seura tekee yhteistyötä kunnan useiden toimialojen kanssa. Klaavolantien laskiainen helmikuussa ja Klaavolantien kyläjuhla heinäkuussa sekä Tuomaasta Nuuttiin tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin kunnan kulttuuritoimen ja museoiden kanssa. Kunnanjohtaja on kiitettävällä tavalla edesauttanut Tuusula-Seuran kannalta tärkeiden asioiden toteutumista. Näitä ovat mm. Virtuaali-Tuusula, Tuusulanjärven kierron opastus, Kotiseutukeskus hanke Klaavolan museoalueella ja Prijuutin kunnon selvitystyö. Arvostuksesta seuran toimintaa kohtaan kertoo se, että koko Tuusula-Seuran johtokunta sai kunnanjohtajalta kutsun Itsenäisyyspäivän vastaanotolle Gustavelundiin.

 1. Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa

Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa on vuoden aikana jatkunut. Valtaosa seuran kokouksista sekä pidetty IT-museon tiloissa. IT-museo oli vahvasti mukana sekä Klaavolantien laskiaisessa että kyläjuhlassa. Mm. Tuusulanjärven kalakeitto keitettiin IT-museon soppatykissä museon johdolla ja reseptillä.  IT-museota voikin hyvästä syystä kutsua Tuusula-Seuran ”kotipesäksi”.

 1. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa

Yhteistyö Järvenpää-Seuran ja Kerava-Seuran kanssa jatkui kuluneen vuoden aikana. Tänä vuonna oli Kerava-Seuran vuoro isännöidä puheenjohtajiston tapaamista, joka oli Keravan taidekeskus Sinkassa 22.8.2013. Tuusula-Seuran ja Järvenpää-Seuran johtokunnat pitivät yhteisen kokouksen Järvenpäässä 30.5.2013 tavoitteena henkilökohtaisten tutustumisten lisäksi kartoittaa uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Seuran edustajat osallistuvat Uudenmaan kotiseutuyhdistysten tapaamiseen Vihdissä 14.11.2013.

 1. Yhteistyö Keski-Uusimaa lehden kanssa

Positiivinen julkisuus on Tuusula-Seuran kaltaisen kotiseutuyhdistyksen toiminnassa menestymisen kannalta ehdottoman tärkeää. Ilman näkyvää julkisuutta myös osallistuminen Tuusula-Seuran järjestämiin tapahtumiin olisi ollut paljon laimeampaa. Keski-Uusimaa on kiitettävällä tavalla sekä informoinut että julkistanut seuran tapahtumia ja onnistumisia ja näin merkittävästi tukenut seuran toimintaa ja tavoitteita.  

 1. Pitkäkestoiset kehittämishankkeet

Tuusulan kulttuuri- ja kotiseutukeskuksen kehittäminen

Tuusula-Seura esitti maaliskuussa 2012 lähettämässään kunnanjohtajalle osoitetussa kirjeessä, että nykyisten Ilmatorjuntamuseon ja Klaavolan museon alueelle perustetaan Tuusulan kulttuuri- ja kotiseutukeskus. Kotiseutukeskus ajatus on esitelty myös kuntakehityksestä vastaavalle virkamiehelle, Ilmatorjuntamuseolle ja Klaavolan kotiseutumuseolle, jotka kaikki ovat suhtautuneet esitykseen myönteisesti. Tuusulan kunnan kulttuuritoimi, Ilmatorjuntamuseo ja Tuusula-Seura tekivät vuoden 2013 lopulla yhteisen esityksen kunnalle siitä, miten Kulttuuri- ja kotiseutukeskus voisi tulevaisuudessa tarjota. Kulttuuri- ja kotiseutukeskuksen perustaminen liittyy kiinteästi Rykmentinpuiston osayleiskaavaan, joka on parhaillaan valmisteilla.

Tuusulanjärvi projekti

Kun Tuusulanjärvi tuli valituksi 14.10.2011 Uudenmaan maakuntajärveksi todettiin, että maakuntajärven status vaatii tuekseen myös käytännön toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden tulee kohdentua sekä järven virkistyskäytön monipuolistamiseen että järven kunnon kohentamiseen. Tuusulanjärven kierron opastushanketta, jossa ovat mukana Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki, Tuusulanjärven Matkailuyhdistys sekä Tuusula- ja Järvenpää-seurat, ovat valmistelleet hanketta. Sen toteutus on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2014 kesällä.

Virtuaali-Tuusula

”Virtuaali-Tuusula”, suunnittelu käynnistyi vuoden 2011 syksyllä Tuusula-Seuran aloitteesta. Vuoden 2013 aikana on Virtuaali-Tuusula sekä suunniteltu että toteutettu hyvässä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa ja Tuusulan seurakunnan kanssa. Virtuaali-Tuusulan julkistus tapahtui Tuusula päivänä 22.7.2013 Ilmatorjuntamuseolla. Tuusula-Seura on hankesuunnittelun lisäksi tuottanut VirtuaaliTuusulaan kaksi kotiseutupolkua, Varuskuntapolku ja Tuusulan Rantatie sekä Gustavelundin, Krapin ja Tuusulan Golfklubin, Onnelan ja Lottamuseon esittelyvideot. Kaikki edellä mainitut yritykset ja Lehtiyhtymä ovat myös taloudellisesti tukeneet VirtuaaliTuusulan tekemistä.   

Tuusula-Seuran strategia – ”Tulevaisuuden Tuusula-Seura”

Seuran tulevaisuustoimikunta on vuoden 2013 aikana valmistellut ”Tulevaisuuden Tuusula-Seura” asiakirjan. Asiakirja ohjaa seuran tulevaisuuden tavoitteita ja toimintaa ja kertoo aluksi yhdistyksen tarkoituksen ja kuvauksen sen nykytilasta. Kun elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, asiakirjassa arvioidaan sitä, millaisessa tulevaisuuden toimintaympäristössä Tuusula-Seura toimii ja millaisia toimintaa ohjaavien periaatteiden tulisi olla. Asiakirjan lopulla määritetään se tavoitetila, johon seuraa pyrkii pääsemään ja ne toimenpiteet, joilla tavoitetilaan päästään. Tuusula-Seuran sääntömääräinen syyskokous hyväksyi 28.11.2013 pidetyssä kokouksessa ”Tulevaisuuden Tuusula-Seura” strategian.

Prijuutti eli Karttusen Maakauppa

Tuusula-Seura on kantanut pitkään huolta Prijuutin tulevaisuudesta. Koska rakennukselle ei nykysijainnillaan tuntunut löytyvän järkevää käyttöä, Tuusula-Seura esitti selvitettäväksi, voitaisiinko Prijuutti siirtää perustettavaan Kulttuuri- ja Kotiseutukeskukseen Klaavolaan. Seura myös esitti, että Prijuutin nykykunto ja sen myötä siirrettävyys kartoitettaisiin. Prijuutin katselmus, jossa oli Tuusulan kunnan ja Tuusula-seuran edustajien lisäksi mukana ja mukana muita rakentamisen ammattilaisia, teki Prijuutin katselmuksen 17.10.2013. Rakennus todettiin katselmuksessa huonokuntoiseksi. Samalla todettiin tarkemman kuntoselvityksen vaativan rakenteiden purkamista. Katselmuksessa sovittiin, että Tuusulan kunta teettää rakennukselle perusteellisen kuntoarvion, jonka perusteella päätös Prijuutin tulevaisuudesta tehdään.

 1. Retket ja tapahtumat

Vuoden 2013 aikana Tuusula-Seura järjesti tai oli mukana seuraavissa tapahtumissa:

 • Tuusula-Seura esitteli 8. helmikuuta toimintaansa ja erityisesti Aikakirjoja Tuusulan kirjastolla Kirjakarnevaali tapahtuman yhteydessä. Tapahtumassa oli ensimäistä kertaa esillä Tuusula-Seuran uudet ”Roll-up” julisteet.
 • Klaavolantien laskiaistapahtuma 10. helmikuuta, jossa seura vastasi nuotiolettujen paistosta. Kävijöitä tapahtumassa oli arviolta 700 henkilöä ja lettukauppa (1 € / lettu) kävi vilkkaana.
 • Alkuvuoden konserttiretki tehtiin 10.3 Helsingin uuteen Musiikkitaloon kuuntelemaa Tuliset tenorit konserttia. Ennen konserttia ohjelmassa oli tunnin mittainen musiikkitalon opastettu ja esittely. Onnistunut matka, erinomainen talon esittely ja nautinnollinen konsertti. Kaikki 50 varattua lippua menivät kuin kuumille kiville.
 • Klaavolantien kyläjuhla järjestettiin 21.7.2013 yhdessä Tuusulan kunnan, IT-museon ja Tuusulan seurakunnan kanssa. Seura tarjosi edellisen vuoden tapaan kaikille ”Tuusulanjärven kalakeittoa”, joka keitettiin IT-museon soppatykissä. Kävijöitä tapahtumassa oli yli 700 henkilöä ja soppa jaettiin yli 500 annosta. Koska erillistä Tuusula Tutuksi tapahtumaa ei kunnan 370-vuotisjuhlavuonna järjestetty, kyläjuhlassa oli paikalla niin palo- kuin teiden kunnossapitokalustoa.
 • Tuusula-päivänä 22.7. Tuusulan kunta ja Tuusula-Seura julkistivat Ilmantorjuntamuseon Tuusula-hallissa VirtuaaliTuusulan. Julkistuspuheen piti Tuusulan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen ja VirtuaaliTuusulan esitteli hankkeen pääkoordinaattori Jaana Koskenranta. Tilaisuudessa oli kakkukahvitarjoilu ja paikalla oli noin 100 henkilöä. Heikki Simola ja Jussi Salonen vetivät niin historiaa kuin tulevaisuuden Rykmentinpuistoa esittelevän Varuskuntapolun.
 • Tuusula-Seura osallistui 31.8.2014 Keski-Uusimaa-lehden järjestämään Pop-Up tapahtumaan painotalon piha-alueella. Kävijöitä tapahtumassa oli runsaasti ja mukana lukuisia paikallisia yhdistyksiä ja muita toimijoita.
 • Tuusula-Seura järjesti Tuusulanjärvi-foorumi 2013 tapahtuman ”Taistelukoululla” 3.10.2013. Tapahtuman teemana oli taiteilijat Tuusulanjärven rantamilla. Alustuksen kultakaudesta piti Marke Naski ja taiteestaan kertoivat taiteilijat Jukka Kinanen, Hanne Lindström, Hannele Kylänpää, Mauri Kalima, Seppo Mentula ja Harri Vuori. Paikalla oli runsaat 60 kuulijaa.
 • Aleksis Kiven päivää vietettiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa 10.10.2013 Tuusulan kirkkomaalla.
 • Seura järjesti 12.11.2013 retken Ateneumiin katsomaan Tuusulanjärven taiteiljoista kertovaan ”Järven lumoissa” näyttelyyn. Näyttelyyn tutustuminen tapahtui oppaiden johdolla. Bussin täyteinen joukko nautti onnistuneesta retkestä.
 • Syksyn teatteriretki tehtiin Tohtori Zivago-musikaaliin Helsingin kaupunginteatterissa 29.10.2013. Mukana oli jälleen bussintäysi kulttuurin ystäviä.  
 • Tuusula-Seura myi tuotteitaan Joulumyyjäisissä Halosenniemessä 7.12. ja Hyökkälän koululla 14.12. Kansaa kävi molemmissa tapahtumissa runsaasti ja kauppa kävi mukavasti.
 • Seura oli mukana Tuomaasta Nuuttiin -tapahtuman järjestelyissä puuron hankinnassa, noudossa ja jakelussa Kirkonmäellä 21.12.2013. Seura järjesti paikalle myös Tuomaan, joulurauhan julistajan ja joulupukin.
 • Liikenne- ja tieseminaaria (Ely-keskuksen poisjäänti) eikä matkaa Augustowiin järjestetty. Augustowin matka peruuntui liian pienen osanottajamäärän johdosta. Johtokunta päätti olla toteuttamatta suunnitelmassa ollutta Tallinnan matkaa.

 

 1. Julkaisutoiminta

Aikakirja XXIV julkistettiin seuran syyskokouksen yhteydessä 26.11. Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa. Aikakirjan toimittajana toimi Pentti Vuori ja toimituskunnan puheenjohtajana Satu Säilä. Toimituskunnan jäseninä olivat Ilkka Ertimo, Seija Paasonen ja Pentti Vuori. Aikakirjan pääteema on Tuusula tänään ja kirjassa on laajat artikkelit tämän päivän Lottamuseosta, Gustavelundista, Krapista, Onnelasta ja Tuusulan pääkirjastosta muiden kiinnostavien aiheiden lisäksi. Aikakirja painettiin Painojussit Oy:ssä Keravalla 1000 kappaleen painoksena.

 1. Aloitteet

Tuusula-Seura teki 19.11.2013 Tuusulan kunnanvaltuustolle kirjallisen aloitteen Rantatien nimen muuttamisesta Tuusulan Rantatieksi. Nimenmuutoksen tavoitteena on kohdentaa Rantatie Tuusulaan ja erottaa se Suomen lukuisista muista Rantateistä.

 1. Tuusula-Seuran kannanotot

Alkuvuodesta 2013 tasavaltamme hallitus toi julkisuuteen pääkaupunkiseudun kuntarakenteen kaksi uudistusvaihtoehtoa. Näistä huolestuneena Seuran johtokunta kokoontui torstaina 7.3. pohtimaan, miltä tulossa oleva kuntauudistus näyttää kotiseutuyhdistyksen näkökulmasta. Kahden suurkunnan mallissa Tuusula hukkuu muiden joukkoon. Neljän kunnan mallissa Tuusula jaetaan kahtia, mikä tarkoittaa kotiseudun pirstoutumista. Parasta olisi säilyä itsenäisenä. Jos se ei ole realistista, pitää etsiä neljäs vaihtoehto. Sellainen on Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhdistyminen.

Nämä Keski-Uudenmaan kolme kuntaa muodostavat luonnollisen ja toimivan kotiseutukokonaisuuden. Niillä on yhteinen kunnallinen historia Suur-Tuusulan ajalta. Alueella on valtakunnallisesti merkittävä, yhteinen kulttuuriperintö. Keski-Uusimaa muodostaa yhtenäisen talous- ja asiointialueen, missä käydään naapurissa työssä ja kaupassa sekä asioidaan viranomaisten puheilla. Monet nuoret käyvät koulua naapurin puolella.

Tuusula-Seuran yllä oleva kannanotto, jonka allekirjoittajina olivat seuran puheenjohtaja Ilkka Ertimo ja varapuheenjohtaja Antti Nieminen, julkaistiin Keski-Uusimaa lehdessä 12.3.2013.

 1. Muistamiset ja merkkipäivät

Sakari Heikkilä vei Tuusula-Seuran onnittelut Miinan mökin 150-v juhlaan Paikkarin torpalle Sammatissa 7.7.2013. Seura lausui Krapinhoville onnittelut 3.9.2013 yrityksen 40-vuotisen taipaleen johdosta.

.

 1. Kotiseutuliitto

Puheenjohtaja Ilkka Ertimo ja sihteeri Riitta Ristolainen osallistuivat Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin Seinäjoella 9.- 11.8.2013. Pertti Seuna toimi edelleen Suomen Kotiseutuliiton ympäristöjaoston jäsenenä. Ilkka Ertimo on osallistunut Kotiseutuliiton Uudenmaan piirin kokouksiin Helsingissä.

Tuusulassa 25.3.2014

Tuusula-Seura ry:n johtokunta