Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus vuodelta 2012

 1. Johdanto

 Tuusula-Seura on kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen, Ihmisten ja heidän elinympäristönsä viihtyisyyden ja kotiseututietoisuuden lisääminen sekä kulttuurin ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Arvokkaan kulttuuriperinnön vaalimista ja toisaalta elinympäristön laadun parantamista tavoitellaan osin kaavoitusta ja seuran maankäyttöä koskevilla lausunnoilla. Ihmisten kotiseudulla viihtymistä ja siihen sitoutumista pyritään lisäämään järjestämällä erilaisia tapahtumia ja yhteisiä retkiä. Tietoisuutta kulttuuriperinnöstä parannetaan mm. julkaisemalla vuosittain Aikakirjaa, joka sisältää Tuusulan paikallishistoriaa ja tapahtumia koskevia artikkeleja. Seuran kotisivut, jotka kertovat sekä ajankohtaisista tapahtumista että antavat tietoa seurasta ja sen toiminnasta, löytyvät osoitteesta www.tuusulaseura.net.

 1. Hallinto
  1. Johtokunta

Johtokuntaan ovat vuoden 2012 aikana kuuluneet: Puheenjohtaja Ilkka Ertimo, varapuheenjohtaja Antti Nieminen ja jäseninä Sakari Heikkilä, Maija Kajander, Lasse Korppi, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Satu Säilä, Klaus Winqvist ja Pentti Vuori. Seuran sihteerinä on toiminut Riitta Ristolainen, rahastonhoitajana Mirja Collin, jäsenasianhoitajana Ahti Kuusjärvi ja seuran nettisivujen hoitajana Tarja Kärkkäinen. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa ja kokoukset on pidetty Ilmatorjuntamuseolla, kesällä perinteikkäässä Puustellissa ja muina aikoina Tuusula-hallissa tai IT-museon kahviossa.

 1. Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa 29.3.2012. Läsnä oli 24 jäsentä. Ennen kokousta kunnanjohtaja Hannu Joensivu piti esityksen aiheesta ”Kuntauudistus Tuusulan näkökulmasta. Esitys viritti vilkkaan keskustelun kaikkia kiinnostavasta aiheesta. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Tuusula-Seuran kunniajäsen Raili Kuusjärvi ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Kokouksessa vuoden 2011 toimintakertomus hyväksyttiin kiitoksin aktiivisesta toiminnasta, tilinpäätös vahvistettiin ja kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Mikkelissä valittiin puheenjohtaja Ilkka Ertimo ja varalle varapuheenjohtaja Antti Nieminen.

Seuran syyskokous pidettiin 29.11.2012 Keski-Uusimaa-lehden auditoriossa. Läsnä oli 26 osanottajaa. Ennen kokouksen alkua seura tarjosi kokouskahvit. Syyskokouksen yhteydessä julkistettiin Aikakirja XXIII, jonka Aikakirjan toimittaja Pentti Vuori esitteli. Aikakirjan julkistusta seurasi salintäyteinen yleisö arviolta noin 60 henkeä. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Matti Kulmala ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin.  Syyskokous hyväksyi johtokunnan esittämän 5 Euron jäsenmaksukorotuksen, joten vuoden 2013 jäsenmaksu on 15 Euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu säilyi ennallaan (100 €). Syyskokous valitsi seuran puheenjohtaja Ilkka Ertimon jatkamaan tehtävässään vuonna 2013.  Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä tehtävässään jatkamaan valittiin Sakari Heikkilä, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen ja Klaus Winqvist. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Jussi-Mikko Salonen. Toiminnantarkastajina vuonna 2013 jatkavat Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heidän varamiehenään Kalevi Parikka.

 1. Tiedottaminen

Johtokunta lähetti jäsenistölle vuoden aikana kaksi seuran toiminnasta kertovaa jäsenkirjettä, jotka samalla toimivat kokouskutsuina sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Seuran nettisivustoa on pyritty pitämään ajan tasalla. Erityisesti Keski-Uusimaa lehdessä ovat seuran tapahtumat ja saavutukset saaneet runsaasti palstatilaa ja sen myötä myös huomiota.

Edellisten lisäksi Tuusula-Seura on tehnyt kaksi tapahtumissa jaettavaa Tuusula-Seura Pähkinänkuoressa julkaisua, ensimmäinen seuran alkuvuoden ja toinen loppuvuoden ohjelmaa varten. Näiden avulla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta ja kiinnostusta Tuusula-Seuraan ja sen toimintaan.  

 1. Talous

Tuusula-Seuran jäsenmaksu oli tilivuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa kannatusjäseniltä. Kertomusvuoden lopussa henkilöjäseniä oli 474 ja kannatusjäseniä oli 2, joten jäsenmäärä kasvoi 36 jäsenellä vuoden aikana. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2012 olleet Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heidän varallaan Kalevi Parikka.

Talousasiat esitetään tarkemmin toimintakertomuksen talousasioita koskevissa liitteissä.

 1. Muut hallintoon liittyvät kehitystoimenpiteet

Tuusula-Seuran toimikunnat

Ainoa pysyvä johtokunnan alainen toimikunta on ollut Aikakirjatoimikunta ja muut toimikunnat on perustettu lähinnä jonkun tai joidenkin tapahtuman järjestelyjä varten. Johtokunta päätti vuoden 2012 ensimmäisessä kokouksessaan perustaa kaksi uutta toimikuntaa. Ne ovat Tapahtumatoimikunta ja Tulevaisuustoimikunta. Samalla sovittiin siitä, että toimikunnat valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan toimikunnalle puheenjohtajan. Tapahtumatoimikunnan vastuualueena on seuran tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen ja Tulevaisuustoimikunnan työ kohdentuu seuran kehityshankkeiden suunnitteluun ja edistämiseen. Näitä ovat mm. Tuusulan Kotiseutukeskus ja Virtuaali-Tuusula hankkeet. Aikakirjatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Pentti Vuori, Tapahtumatoimikunnan Sakari Heikkilä ja Tulevaisuustoimikunnan Ilkka Ertimo. Uudistusten myötä vastuunkantoa laajennettiin siirtämällä toteutusvastuuta eri toimikunnille. Samalla voitiin vähentää johtokunnan kokousten lukumäärää, koska johtokunnan antaman ohjeistuksen myötä, toimikunta voi itsenäisesti toteuttaa sille annettuja toimeksiantoja.

          

 1. Vaikuttajana toimiminen
  1. Lausunnot

Tuusula-Seura tiedostaa Tuusulan kaltaisen kunnan kehitys- ja kasvutarpeet, joita pääosin toteutetaan kaavoituksen avulla. Seura kuitenkin edellyttää hallittua ja alueella jo asuvien kuntalaisten tarpeet huomioivaa kaavasuunnittelua, johon pinta-alaltaan laaja Tuusula tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia. Kaikkea rakentamista ei pidä suunnata ydintaajamiin ja maisemallisesti arvokkaimpiin Tuusulanjärven ympärysalueisiin, vaan kuntaamme kaikkia taajamia tulee tasapuolisesti kehittää. Toisaalta kunnassa vielä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpien alueiden säilyttämistä ja vaalimista tulee seuran mielestä kunnioittaa. Liikenne ja sen kasvu tulee jo kaavoituksen yhteydessä huomioida.

Tuusula-Seura antoi vuonna 2012 Tuusulan kuntakehitykselle seuraavat 12 lausuntoa: Sulan osayleiskaava, Ristikiven työpaikka-alueen laajennus (OAS), Oppipojantie II (OAS), Jokelan keskusta III, Ydinkeskusta – kortteli 8021 (Upseerinhovi), Seurakuntakeskus (OAS), Oppipojantie II (Kellokoski), Ridasjärventie II, Linjapuisto II, Häriskivi (OAS), Aropelto II. Lisäksi Tuusula-Seura antoi lausunnon Tuusulan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta.

 1. Ruusut ja risut

Tuusula-Seura jakaa kevätkokouksessa perinteisesti ruusuja ja joskus myös risuja. Ruusuja myönnetään sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille myönteisestä toiminnasta oman kotiseutumme ja sen asukkaiden parhaaksi. Risuja on ojennettu tukistukseksi kotiseutuun kohdistuvasta huonosta toiminnasta, ja niillä pyritään kiinnittämään huomiota seuran havaitsemiin epäkohtiin. Kertomusvuoden yhteisöruusun sai Keski-Uusimaa lehti Tuusula-Seuralle tapahtumien ja onnistumisten laadukkaasta tiedottamisesta ja uutisoinnista.  Ruusun vastaanotti päätoimittaja Pentti Kiiski. Yksityishenkilön ruusun sai Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu aktiivisesta toiminnastaan seuralle tärkeiden asioiden eteenpäin viejänä. Risuja ei tänäkään vuonna jaettu.

 1. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  1. Yhteistyö Tuusulan kunnan kanssa

Tuusula-Seura tekee yhteistyötä kunnan useiden toimialojen kanssa. Klaavolantien laskiainen helmikuussa ja Klaavolantien kyläjuhla heinäkuussa sekä Tuomaasta Nuuttiin tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin kulttuuritoimen kanssa. Toukokuussa järjestettiin toinen Tuusula Tutuksi tapahtuma, jossa olivat seuran lisäksi mukana kaikki kunnan toimialat ja Tuusulan seurakunta. Tuusulan kunta tuki tilojen, kahvitarjoilun ja asiantuntija-avun myötä Maakuntajärvi 2012-foorumi tapahtumaa Hyökkälän koululla. Virtuaali-Tuusulan valmistelutyö Tuusulan kunnan kanssa oli käynnissä koko vuoden 2012 ajan.

 1. Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa

Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa on vuoden aikana lisääntynyt ja tiivistynyt. Kaikki seuran sääntömääräiset kokoukset sekä johtokunnan- ja toimikuntien kokoukset on pidetty IT-museon tiloissa. IT-museo oli vahvasti mukana sekä Klaavolantien laskiaisessa että kyläjuhlassa. Mm. Tuusulanjärven kalakeitto keitettiin IT-museon soppatykissä museon johdolla ja reseptillä.  IT-museota voikin hyvästä syystä kutsua Tuusula-Seuran ”kotipesäksi”.

 1. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa

Yhteistyö Järvenpää-Seuran ja Kerava-Seuran kanssa jatkui kuluneen vuoden aikana. Tänä vuonna oli Järvenpää-Seuran vuoro isännöidä puheenjohtajiston tapaamista, joka oli perinteikkäässä Aholassa elokuussa.  Järvenpää-Seura oli myös aktiivisesti mukana Maakuntajärvi 2012 foorumissa ja järjesti Tuusulanjärven kunnostukseen liittyvän tapahtuman Järvenpää-talolla toukokuussa.

 1. Yhteistyö Keski-Uusimaa lehden kanssa

Positiivinen julkisuus on Tuusula-Seuran kaltaisen kotiseutuyhdistyksen toiminnassa menestymisen kannalta ehdottoman tärkeää. Ilman näkyvää julkisuutta myös osallistuminen Tuusula-Seuran järjestämiin tapahtumiin olisi ollut paljon laimeampaa. Keski-Uusimaa on kiitettävällä tavalla sekä informoinut että julkistanut seuran tapahtumia ja onnistumisia ja näin merkittävästi tukenut seuran toimintaa ja tavoitteita. Tunnustuksena aktiivisesta tuestaan Keski-Uusimaa-lehdelle ojennettiin Tuusula-Seuran ruusu syyskokouksen yhteydessä.

 1. Pitkäkestoiset kehittämishankkeet

Tuusulan kotiseutukeskuksen kehittäminen

Tuusula-Seura esitti maaliskuussa lähettämässään kunnanjohtajalle osoitetussa kirjeessä, nykyisten Ilmatorjuntamuseon ja Klaavolan museon alueelle perustetaan Tuusulan kotiseutukeskus. Kotiseutukeskuksen perustaminen liittyy kiinteästi Rykmentinpuiston osayleiskaavaan, jonka valmistelu jatkui koko vuoden 2012 ajan. Kotiseutukeskus ajatus on esitelty myös kuntakehityksestä vastaavalle virkamiehelle, Ilmatorjuntamuseolle ja Klaavolan kotiseutumuseolle, jotka kaikki ovat suhtautuneet esitykseen myönteisesti. Kotiseutukeskus kokonaisuuteen voi tulevaisuudessa kuulua myös Karttusen Maakauppa eli Prijuutti.

Tuusulanjärvi projekti

Kun Tuusulanjärvi tuli valituksi 14.10.2011 Uudenmaan maakuntajärveksi todettiin, että maakuntajärven status vaatii tuekseen myös käytännön toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden tulee kohdentua sekä järven virkistyskäytön monipuolistamiseen että järven kunnon kohentamiseen. Vuoden 2012 aikana järjestetyt tapahtumat Tuusulassa ja Järvenpäässä kartoittivat niitä mahdollisuuksia, joita järven virkistyskäytön ja kunnon parantamisen osalta voisi olla mahdollista toteuttaa.

Tuusulan virtuaalikierros

Tuusulan virtuaalikierroksen, nyt nimeltään ”Virtuaali-Tuusula”, suunnittelu käynnistyi vuoden 2011 syksyllä Tuusula-Seuran aloitteesta. Vuoden 2012 aikana on Virtuaali-Tuusula sekä suunniteltu että toteutettu hyvässä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Myös Tuusulan seurakunta tuli mukaan Virtuaali-Tuusula hankkeeseen vuoden aikana. Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, jossa on jäseniä niin Tuusulan kunnasta ja seurakunnasta kuin Tuusula-Seurasta (Ilkka Ertimo, Seija Paasonen ja Pentti Vuori). Hankkeen pääkoordinaattoriksi nimitettiin Jaana Koskenranta ja koordinaattoreiksi Tarja Kärkkäinen ja Ilkka Ertimo. Virtuaali-Tuusulan I-vaiheeseen tulee kuulumaan 7 osiota ja sitä voidaan laajentaa kiinnostuksen, tarpeiden ja resurssien mukaan. Tuusula-Seuran vastuulla on kahden polun videototeutukset (varuskuntapolku ja Tuusulanjärvi-polku). Varuskuntapolun käsikirjoitus, videointi, leikkaus ja äänitys tehtiin vuoden 2012 kesän ja syksyn aikana. Toteutukseen Tuusula-Seura sai Uudenmaan kulttuurirahastolta 2 500 € apurahan, jolla Varuskuntapolun videointi saatiin toteutetuksi. Tuusulanjärvi-polun videoinnin rahoitus on tarkoitus saada polun varrella toimivilta yrityksiltä. Virtuaali-Tuusulan ensiesitys tapahtuu Tuusula-päivänä 22.7.2013.

Retket ja tapahtumat

Vuoden 2012 aikana Tuusula-Seura järjesti tai oli mukana seuraavissa tapahtumissa:

 • Seura osallistui Tuusulan kunnan ja IT-museon pyynnöstä 19.2 Klaavolantien laskiaisriehan, vaikka tapahtumaa ei ollutkaan toimintasuunnitelmassa. Seura paistoi tapahtumassa lettuja Mirja Collinin tekemästä herkullisesta lettutaikinasta. Lettuja myytiin 153 kpl à 1,-€, ja tuotto tuli seuralle, kun kunta hankki  tarvikkeet. Riehassa kävi noin 600 henkilöä ja lapsiperheet hyvin paikalla.
 • Kevään teatterimatka tehtiin Lahteen 10.3. katsomaan Cabaret-musikaalia. Matkalla oli mukana 48 henkilöä ja se onnistui kaikin puolin erinomaisesti. Väliajalla nautittiin seuran tarjoamat kahvit.
 • Maakuntajärvi-foorumi 2012 virkistyskäyttöön liittyvä tapahtuma järjestettiin 12.4. Hyökkälän koululla. Tilaisuudessa esiteltiin monipuolisesti Tuusulanjärven virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä kerrottiin kuulijoille virkistyskäyttökyselyn tuloksista. Tuusulan kunta esitteli tapahtumassa myös niitä mahdollisia paikkoja, joihin uimaranta järven rannalla olisi mahdollista sijoittaa. Tapahtumassa oli kuulijoina noin 40 henkilöä.
 • Tuusula-Seuran matka ”Tuusulan tykistön jalanjäljillä tehtiin 25 – 29.4.2012. Matkan vastuullisena järjestäjänä oli Vihdin Liikenne Oy ja retkeläisten aivan erinomaisena oppaana toimi sotahistorioitsija, fil. maisteri Juhani Vakkuri. Matkalla oli oppaan ja kuljettajan lisäksi 30 henkilöä. Matkan toteutuksen mahdollisti se, että matkalla oli mukana myös Järvenpää-Seuran jäseniä. Heille kuuluu suurkiitos matkalle mukaan lähdöstä. Matka oli onnistunut vaikka Venäjän tiestön huono kunto ja kelirikko koettelivatkin matkalaisia.
 • Hiljattain Tuusulaan muuttaneille ja kaikille muillekin seuran, kunnan ja seurakunnan toiminnoista kiinnostuneille tarkoitettu ”Tuusula tutuksi” tapahtuma järjestettiin 8.5. kunnantalolla. Tapahtuma oli suunnattu erityisesti lapsiperheille, joita olikin paikalla runsaasti. Varuskuntapolku- ja Rantatie-kierroksille osallistui noin 30 henkeä. Yleisöä kävi tapahtumassa arviolta 200 henkilöä.
 • Maakuntajärvi-foorumi 2012 Tuusulanjärven kuntoon liittyvä tapahtuma järjestettiin 10.5. Järvenpää talolla Järvenpää-Seuran toimesta. Tapahtumassa sai monipuolista tietoa järven kuntoon ja kunnostukseen liittyvistä asioista. Paikalla oli noin 50 kuulijaa.
 • Klaavolantien kyläjuhla järjestettiin Tuusula-päivänä 22.7.2012 yhdessä Tuusulan kunnan, IT-museon ja seurakunnan kanssa. Todella onnistunut tapahtuma, jota myös sää suosi. Kävijöitä arviolta 800 henkeä ja paikalla oli todella runsaasti lapsiperheitä. Tuusulanjärven kalakeittoa tarjoiltiin 562 annosta ja keitto oli erinomaista. Tuusula-Seura kustansi tarvikkeet ja antoi apukokin IT-museon pääkokin avuksi. Kalakeitto valmistettiin IT-museon perinteikkäässä kenttäkeittiössä. Seura tarjosi myös Mikko Perkoilan esiintymiset lapsille ja kuulijoita riitti. Heikki Simolan vetämään varuskuntapolkuun osallistui ennätyksellinen määrä kiinnostuneita - yli sata henkilöä. Järvenpää-Seura ”lainasi” uutta maitolaituriaan Perkoilan esiintymislavaksi – lämmin kiitos heille
 • Euroopan Rakennusperintöpäivää vietettiin 8.9. Olympiakasarmilla. Koska vuoden teemana oli liikunta- ja urheiluympäristöt ja erityisesti Olympialaisiin tehdyt rakennukset, paikka soveltui tapahtumaan erinomaisesti. Pentti Vuori kertoi tilaisuuden aluksi Olympiakasarmista, sen rakentamisesta ja käytöstä. Münchenin 1500 metrin juoksun kultamitalisti Pekka Vasala oli saapunut paikalle seuran puheenjohtajan haastateltavaksi. Heikki Lund esitti Tapio Rautavaaran lauluja. Tilaisuuden lopuksi oli Heikki Simolan vetämä varuskuntapolkukierros. Vaikka paikalla saapui olympiavoittaja ja ohjelma oli muutenkin laadukas, kuulijoita oli vain  kolmisenkymmnetä henkilöä.
 • Aleksis Kiven päivää vietettiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa 10.10.2012 Tuusulan kirkkomaalla.
 • Seura oli myymässä tuotteitaan sekä Halosenniemen myyjäisissä 8.12. että Klaavolan koulun myyjäisissä 15.12.
 • Tuomaasta Nuuttiin -tapahtuman järjestelyissä seura mukana puuroa jakamassa 21.12.2012 ja järjesti paikalle myös Tuomaan, joulurauhan julistajan ja joulupukin.
 • Kirjoituskilpailun järjestäminen Tuusulan kouluissa ei toteutunut eikä myöskään loppukesälle on suunniteltu retki johonkin lähialueen kiinnostavaan kohteeseen.
 1. Julkaisutoiminta

Aikakirja XXIII julkistettiin seuran syyskokouksen yhteydessä 29.11. Keski-Uusimaa-lehden auditoriossa. Aikakirjan toimittajana ja toimituskunnan puheenjohtajana toimi Pentti Vuori. Toimituskuntaan kuuluivat Ilkka Ertimo, Maija Kajander, Seija Paasonen, ja Satu Säilä. Aikakirjan pääteemana on Keski-Uusimaan urheiluseurat, joilla kaikilla oli mahdollisuus esitellä toimintaansa Aikakirjassa.  Aikakirja painettiin Painojussit Oy:ssä Keravalla 1000 kappaleen painoksena.

 1. Muistamiset ja merkkipäivät

Tuusula-Seura onnitteli 75-vuottta täyttävää Tuusulan Voima-Veikkoja Väinölässä 14.4.

Antti Nieminen edusti Tuusula-Seuraa Taiteiden yö tapahtumassa 10.8. ja piti Lottomuseolla tapahtuman perinteisiin kuuluvan puheen Josefina-patsaalla.

Riitta Ristolainen vei seuran onnittelut 75 vuotta täyttävälle Raimo Stenvallille. Raimon toiveen mukaisesti seura tuki lasten syöpäsäätiön rahastoa 100 € lahjoituksella.

 1. Kotiseutuliitto

Puheenjohtaja Ilkka Ertimo osallistui Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin Mikkelissä elokuussa 2012. Pertti Seuna toimi edelleen Suomen Kotiseutuliiton ympäristöjaoston jäsenenä.

Tuusula-Seura ry:n johtokunta