Syyskokous 2019

Tuusula-Seuran vuoden 2019 syyskokouksen pöytäkirja

 

Tiistaina 5.11.2019 Tuusulan kunnantalolla, Hyryläntie 16, 04300 Tuusula, pidettiin seuran syyskokous alkaen kahvitarjoilulla klo 17.30.

Tilaisuus jatkui valtuustosalissa uuden Aikakirjan XXX julkistamisella. Aikakirjan esitteli Aikakirjatoimikunnan puheenjohtaja Mikko Lamminpää. Kokousesitelmän aiheesta ”maanviljelijä ja poliitikko Juho Niukkanen” piti VTT Martti Turtola.

Varsinainen kokous aloitettiin klo 19.10.

 

1. Tilaisuuden avaaminen 

Tuusula-Seuran johtokunnan puheenjohtaja Sakari Heikkilä avasi tilaisuuden toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Päätös Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi Pertti Seuna ja kokouksen sihteeriksi Sylvia Appelbergin. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Holma ja Juhani Laakso.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kuulutus julkaistiin Keski-Uusimaassa 21. ja 22.10.2019 ja Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä 20. ja 23.10.2019. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä 10.9.2019 sekä vielä sähköpostilla 19.10.2019 ja seuran fb-sivulla 20.10.2019.

Päätös

Päätettiin todeta kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajia oli osallistujalistan mukaan 55 henkilöä. Liite 1

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Hyväksyttiin esityslista. Liite 2

 

5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaista toimintasuunnitelmaa.

Päätös

Päätettiin hyväksyä vuoden 2020 toimintasuunnitelma. Liite 3

 

6. Vuoden 2020 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden määrääminen

Tuusula-Seuran jäsenmaksu on vuonna 2019 ollut 15 € ja kannattajajäsenmaksu 200 €. Johtokunnan esitys on, että jäsenmaksujen suuruus säilytetään nykyisellään.

Tuusula-Seuran syyskokous määrää päätöksellään vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruudesta.

Päätös

Päätettiin pysyttää jäsenmaksut ennallaan.

 

7. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Vuonna 2019 johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Johtokunnan esitys on, että palkkioita ei edelleenkään makseta.

Tuusula-Seuran syyskokous päättää johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

Päätös

Päätettiin, että johtokunnan jäsenille ei edelleenkään makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille päätettiin varata mahdollisuus esittää kohtuullinen lasku tarkastustoiminnastaan.

 

8. Vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää syyskokoukselle liitteen 2 mukaisen vuoden 2020 talousarvion hyväksymistä.

Päätös

Päätettiin hyväksyä esitetty ehdotus talousarvioksi vuodelle 2020. Liite 4

 

9. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Tuusula-Seuran puheenjohtajana on vuonna 2019 toiminut Sakari Heikkilä, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajatehtävään vuonna 2020.

Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodelle 2020.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran puheenjohtajaksi v. 2020.                                                                                      

 

10. Johtokunnan uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Vuoden 2019 johtokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Sakari Heikkilä, varapuheenjohtaja Jari Anttalainen, Hannele Ahokas, Veijo Hurskainen, Riitta Ristolainen, Marja-Leena Laakso, Mikko Lamminpää, Seija Paasonen, Jussi Salonen, Kirsi Sukula-Ruusunen sekä Klaus Winqvist. Rahastonhoitajana toimii Mirja Collin, sihteerinä Sylvia Appelberg ja teatterivastaavana Satu Säilä.

Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Vuosille 2020-2021 valitaan erovuoroisten, Hannele Ahokas, Jari Anttalainen, Mikko Lamminpää, Riitta Ristolainen ja Kirsi Sukula-Ruusunen, tilalle 5 henkilöä.

Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Kirsi Sukula-Ruusunen ja Mikko Lamminpää ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä johtokunnan jäsenen tehtävään. Hannele Ahokas, Jari Anttalainen ja Riitta Ristolainen, jotka ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuuteen.

Syyskokous valitsee erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet.

Päätös

Päätettiin valita johtokuntaan uudelleen erovuorossa olleet Hannele Ahokas, Jari Anttalainen ja Riitta Ristolainen sekä uusina jäseninä Ritva Ohmeroluoma ja Reino Myllymäki kaudelle 2020-2021.

 

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heille yhden varamiehen valinta

Suostumuksensa toiminnantarkastajan tehtävään ovat antaneet nykyiset Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski, mutta heidän varamiehensä Kalevi Parikka ei ole enää käytettävissä tehtävään.

Syyskokous valitsee toiminnantarkastajat.

Päätös

Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varamieheksi Juhani Laakso.

 

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle Jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään postitse. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla.

Tuusula-Seuran johtokunta esittää että, syyskokous päättää, ettei yhdistyksen kokousten koollekutsumistapaan esitetä muutosta.

Päätös

Päätettiin, ettei kokousten koollekutsumistapaa muuteta.

 

13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole tullut määräaikaan mennessä esityksiä muiksi asioiksi.

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

 

Liite 1 Osanottajalista

Liite 2 Esityslista

Liite 3 Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Liite 4 Vuoden 2020 talousarvio

 

 

Pertti Seuna                               Sylvia Appelberg

puheenjohtaja                            sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan 11.11.2019 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

Mikko Holma                           Juhani Laakso

pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja