Syyskokous 2017

Tuusula-Seuran syyskokouksen pöytäkirja

 

Tiistaina 21.11.2017 Ilmatorjuntamuseolla pidettiin seuran syyskokous alkaen kahvitarjoilulla klo 17.30, jatkuen kokousesitelmällä klo 18.00 ja varsinainen kokous aloitettiin klo 19.00.

Tilaisuuden alussa Satu Säilä esitteli uunituoreen Tuusula-Seuran Aikakirjan XXVIII, jonka 100-sivuisessa julkaisussa löytyy 14 eri artikkelia.

Kirsi Sukula-Ruusunen esitteli juuri julkaistun kotiseutuaiheisen puuhakirjan.

Projektipäällikkö Kirsi Joensuu piti esitelmän Tuusulan vuoden 2020 asuntomessuista, jotka sijoittuvat Rykmentinpuiston alueelle Etelä-Tuusulaan.

Seuran puheenjohtaja Jorma Hämäläinen julkisti Tuusulan kunnanhallituksen 520/20.11.2017 päätöksen, jossa kunta on yhdessä Suomen Kotiseutuliiton ja Tuusula-Seuran kanssa sitoutunut järjestämään vuoden 2019 valtakunnalliset kotiseutupäivät. Tapahtuman ajankohta on 8.–11.8.2019.

 

Tuusula-Seuran säännöt

8 § Yhdistyksen syyskokouksessa (28.3.2017/6)
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
5. päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista,
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

 

Tilaisuuden avaaminen – johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hämäläinen

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Päätös
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kulmala, sihteeriksi Sylvia Appelberg ja pöytäkirjantarkistajiksi Leena Flinck ja Tapio Itäranta.

 

2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kuulutus julkaistiin Keski-Uusimaassa 3.11.2017 ja Viikkouutisissa 4.11.2017. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä 4.9.2017 sekä sähköpostilla 3.11.2017. Täten kokouskutsu on toimitettu seuran sääntöjen mukaisesti 14 päivää ennen kokousta jäsenistölle.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajia oli osallistujalistan (Tuusulan-Seuran kokous- ja tapahtumakirja) mukaan 52 henkilöä.

 

3. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Tuusula-Seuran johtokunta esittää liitteen 1 mukaista toimintasuunnitelmaa.

Päätös
Tuusula-Seuran johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hämäläinen esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi.

 

4. Vuoden 2018 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden määrääminen
Tuusula-Seuran johtokunta esittää vuoden 2018 jäsenmaksuksi nykyisen suuruista 15 € ja kannattajajäsenmaksuksi 200 €.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

5. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Tuusula-Seuran johtokunta esittää, että johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille ei edelleenkään makseta palkkioita.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

6. Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää liitteen 2 mukaista vuoden 2018 talousarviota.
Seuran rahastonhoitaja Mirja Collin esitteli vuoden 2018 talousarvioehdotuksen.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

7. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Tuusula-Seuran johtokunta esittää nykyisen puheenjohtaja Jorma Hämäläisen valitsemista uudelleen puheenjohtajaksi vuodelle 2018.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin ja Jorma Hämäläinen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle 2018.

 

8. Johtokunnan uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Vuoden 2017 johtokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jorma Hämäläinen, varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä, Jari Anttalainen, Erja Kärnä, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Kirsi Sukula-Ruusunen, Satu Säilä sekä Klaus Winqvist. Rahastonhoitajana toimii Mirja Collin ja sihteerinä Sylvia Appelberg.

Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Vuodelle 2018 valitaan erovuoroisten: Jari Anttalainen, Erja Kärnä, Riitta Ristolainen, Kirsi Sukula-Ruusunen ja Satu Säilä, tilalle 5 henkilöä.

Tuusula-Seuran johtokunta esittää valittavaksi erovuoroisista Jari Anttalaisen, Erja Kärnän sekä Kirsi Sukula-Ruususen uudelleen johtokuntaan ja uusina jäseninä Hannele Ahokkaan ja Mikko Lamminpään.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin, joten Jari Anttalainen, Erja Kärnä ja Kirsi Sukula-Ruusunen valittiin uudelleen johtokuntaan ja uusina jäseninä valittiin Hannele Ahokas ja Mikko Lamminpää vuosiksi 2018-2019.

 

9. Kahden toiminnantarkastajan ja heille yhden varamiehen valinta

Tuusula-Seuran johtokunta esittää valittavaksi toiminnantarkastajiksi edelleen Seppo Yli-Antolan ja Jorma Alakosken ja heille varamieheksi Kalevi Parikan.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin, joten toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski ja heille varamieheksi Kalevi Parikka.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää että, yhdistyksen kokousten koollekutsumistapaan ei esitetä muutosta.

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kokousilmoitukset on julkaistu Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset-lehdissä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin, joten yhdistyksen koollekutsumistapaa ei muuteta.

 

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Ei ollut muita asioita.

 

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

 

Puheenjohtaja                 Sihteeri

Matti Kulmala                Sylvia Appelberg

 

 

Liite 1 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Liite 2 Vuoden 2018 talousarvio

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 21.11.2017 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

Leena Flinck                 Tapio Itäranta

Satu Säilä ja Aikakirja XXVIII
Kirsi Sukula-Ruusunen ja Puuhakirja
Projektipäällikkö Kirsi Joensuu ja Tuusulan asuntomessut 2020