Kevätkokous 2023

Tuusula-Seuran ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2023

PÖYTÄKIRJA

 

Aika           Tiistai 21.3.2023, klo 19.14

Paikka       Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Hyrylä

1.Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jari Anttalainen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Ilkka Ertimoa, sihteeriksi Ritva Ohmeroluomaa sekä pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa samalla ääntenlaskijoiksi Satu Säilää ja Margita Winqvistiä.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ertimo ja sihteeriksi seuran sihteeri Ritva Ohmeroluoma sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Satu Säilä ja Margita Winqvist.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous tulee pitää maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille 14 päivää ennen kokousta. Kokoukset 6 §: Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kevätkokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään kirjepostina. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa lehdessä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla.

Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaa-lehdessä 5.3.2023. Kutsu lähetetty seuran jäsenille sähköpostilla ja postilla 17/22.2.2023.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 34 jäsentä.

Kokoukseen osallistuneiden nimilista pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

4. Esityslistan vahvistaminen

Vahvistetaan jäsenille etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2022 toimintakertomus

Seuran puheenjohtaja Jari Anttalainen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen. Hän kertoi toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja muutoksiin sopeutetusta seuran toiminnasta. Lisäksi Anttalainen kävi läpi toteutuneet tapahtumat esim. teatteriretken Helsingin kaupungin teatteriin, osallistumiset Tuusula-päivään ja Tuusulan Taiteiden yöhön.

Anttalainen esitteli myös vuoden 2022 johtokunnan kokoonpanon:

Jari Anttalainen, puheenjohtaja; Sakari Heikkilä, varapuheenjohtaja; Ritva Ohmeroluoma, sihteeri ja jäsenet Veijo Hurskainen, Outi Huusko, Marja-Leena Laakso, Reino Myllymäki, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen ja Klaus Winqvist. Rahastonhoitajana toimi Mirja Collin (ei johtokunnan jäsen). Toiminnantarkistajat olivat Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä heille varamieheksi valittu Juhani Laakso.

Toimintakertomuksessa kerrottiin seuran jäsenmäärä olleen vuoden vaihteessa 408 henkilöä.

Lopuksi Anttalainen totesi, että Tuusula-Seuran johtokunta esittää kevät-kokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2022 toimintakertomus.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Koska kysyttävää tai kommentoitavaa ei ilmennyt, puheenjohtaja ehdotti vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).

6. Vuoden 2022 tilinpäätös sekä toiminnantarkistajien lausunnon käsittely

Seuran puheenjohtaja Anttalainen kävi suullisesti tilinpäätöksen läpi, koska tilinpäätöstä ei pystytty näyttämään osallistujille kokousteknisten ongelmien takia. Seuran myyntituotot olivat 6 848,00 € ja tilikauden tulos ylijäämäinen 3 224,94 €.

Taseen oma pääoma oli 36 244,79 €, joka oli sama kuin taseen loppu-summa. Seuran rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 30 546,52 €.

Liitteenä on vuoden 2022 tilinpäätös (liite 3).

Lopuksi Anttalainen luki toiminnantarkistajien lausunnon, jossa tarkistajat puolsivat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä sekä hallitukselle että tilivelvollisille (liite 4).

Kokouksen puheenjohtaja Ertimo avasi keskustelun. Paikalla ollut jäsen tiedusteli, oliko kunnalta saatu avustusta toimintaan. Anttalainen totesi kunnalta saadun 1 400 €:n avustuksen Aikakirjan toimittamista varten. Edellisenä vuonna avustus oli 1 000 €. Nousu johtui oletettavasti siitä, että Aikakirjan painattamiskustannukset nousivat merkittävästi.

Päätös: Koska muita kysymyksiä ei ilmennyt, kokouksen puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toiminnantarkistajien lausunnon käsitellyiksi.

 

7. Edellisen vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden    myöntäminen tilivelvollisille

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti kokousväelle Tuusula-Seura ry:n vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle sekä tilivelvollisille.

8. Tuusula-Seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen

Tuusula-Seuran sääntöjen 7. §:n mukaisesti Yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen äänivaltainen edustaja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Tuusula-Seuran johtokunta päätti ehdottaa seuran kevätkokoukselle varapuheenjohtaja Sakari Heikkilän valitsemista Tuusulan-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen 2023. Valtakunnalliset Kotiseutupäivät ovat tänä vuonna Kotkassa 8.-10.9.2023, joiden yhteydessä pidetään Suomen kotiseutuliiton vuosikokous.

Kokouksen osanottaja tiedusteli, voisiko ko. päiville valita useampia edustajia Tuusula-Seurasta. Tähän Sakari Heikkilä totesi, että yhdistys voi valita vain yhden virallisen edustajan, mutta Kotiseutupäiville voi osallistua kuka tahansa seuran jäsenistä. Heikkilä kehotti jäseniä osallistumaan, koska nyt päivät ovat lähellä, Kotkassa.

Päätös: Keskustelun jälkeen valittiin seuran puheenjohtaja Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliitto ry:n vuosikokoukseen.

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole esitetty jäsenistöltä muita käsiteltäviä asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilkka Ertimo kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita todeten, että vaikka tekniikka petti, voitiin kokous vielä joutuisasti läpi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________                          ______________________

Ilkka Ertimo                                                                        Ritva Ohmeroluoma

puheenjohtaja                                                   sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

 

________________________                        _____________________

Margita Winqvist                                              Satu Säilä

 

Liite 1: Osallistujalista

Liite 2: Toimintakertomus

Liite 3: Tilinpäätös

Liite 4: Toiminnantarkastajien lausunto