Kevätkokous 2022

Tuusula-Seuran kevätkokous 2022                                     PÖYTÄKIRJA

 

TUUSULA-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:                            Tiistai 29.3.2022 klo 19.00 – 19.30

Paikka:                         Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Hyrylä

 

1.§ Tilaisuuden avaaminen

 

Puheenjohtaja Jari Anttalainen avasi kokouksen klo 19.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 

2.§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ertimo, sihteeriksi Riitta Ristolainen ja kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi Markku Winqvist ja Paula Kyrö.

 

 

3.§ Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Sääntöjen mukaisesti

 

  • Kokoukset 6 §:Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

  • Yhdistyksen kokoukset on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään kirjepostina. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla. Kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille 14 päivää ennen kokousta.
  • Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaassa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä 16.3.2022. Kutsu lähetetty seuran jäsenille sähköpostilla ja postilla 14.3.2022.

 

 

 

Päätös Todettiin, että paikalla on 30 seuran jäsentä ( osallistujaluettelo Liite 1). Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

 

4.§ Esityslistan hyväksyminen

Päätös Hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 2.

 

5.§ Vuoden 2021 toimintakertomus

Puheenjohtaja Jari Anttalainen esitteli johtokunnan esityksen vuoden 2021 toimintakertomukseksi, liite 3.

Päätös Vuoden 2021 toimintakertomus hyväksyttiin.

 

6.§ Vuoden 2021 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunnon käsittely

Rahastonhoitaja Mirja Collin esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon, jossa toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille, liitteet 4 ja 5.

Päätös Todettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastajien  lausunto käsitellyiksi.

 

7.§ Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

 

  •   Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 

 

8.§ Tuusula-Seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat 9.9 -11.9.2022 Rovaniemellä.

Päätös Valittiin yhdistyksen viralliseksi edustajaksi Valtakunnallisille kotiseutupäiville 2022 Sakari Heikkilä.

 

9.§ Tuusula-Seura ry:n sääntömuutos

Johtokunnan esitys

 Sääntömuutos § 6 Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 

 

Muutos:

  • Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

Päätös Johtokunnan esitys sääntömuutokseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

10.§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole esitetty jäsenistöltä eikä johtokunta esitä muita käsiteltäviä asioita.

 

11.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 ja kiitti osallistujia.

 

 

 

Ilkka Ertimo                                     Riitta Ristolainen

puheenjohtaja                                  sihteeri
 

Pöytäkirjantarkastajat

 

 

 

Markku Winqvist                               Paula Kyrö