Syyskokous 2021

Tuusula-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous 2021                         Pöytäkirja

Aika:     Tiistai 16.11.2021 klo 18.00

Paikka: Tuusulan Seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Tuusula

 

1. Kokouksen avaaminen

Tuusula-Seuran puheenjohtaja Sakari Heikkilä kiitteli tilaisuuden alussa pidettyjä esityksiä ja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kello 19.25.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ertimo ja sihteeriksi Ritva Ohmeroluoma. Pöytäkirjantar-kastajiksi valittiin Leena Flinck ja Leila Saarentaus, jotka tarvittaessa toimisivat myös ääntenlaskijoina.

 1. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu julkaistiin Keski-Uusimaa-lehdessä 31.10.2021 ja Keski-Uusimaa Viikkolehdessä 3.11.2021. Lisäksi kutsu lähetettiin jäsenille jäsenkirjeessä ja sähköpostilla 22.10.2021. Tieto kokouk-sesta laitettiin vielä kotisivuille ja Facebookiin 22.10.2021

 • Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 1. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 1. Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Puheenjohtaja Sakari Heikkilä esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman kertoen sen muistuttavan pitkälti kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa. Seuran toiminnassa pyritään olemaan läsnä kaikissa kotiseututapahtumissa. Toiveena on, että pääsemme toimimaan lähes normaalisti Covid19-epidemian hellittäessä.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin (liite 1)

 1. Määrätään vuoden 2022 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Tuusula-Seuran jäsenmaksu on vuonna 2021 ollut 15 € ja kannattajajäsenmaksu 200 €. Johtokunnan esitys on, että jäsenmaksujen suuruus säilytetään ennallaan.

 • Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 15 € ja kannattajajäsenmaksu 200 €.
 1. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Vuonna 2021 johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkiota. Johtokunnan esitys on, että palkkiota ei edellekään makseta.

Päätös:   Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille varataan mahdollisuus    esittää kohtuullinen lasku tarkastuksesta.

 1. Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio

Rahastonhoitaja Mirja Collin esitteli talousarvion vuodelle 2022. Talousarvio perustuu jäsenmak-suihin,kunnan avustukseen sekä aikakirjojen ja viirien myyntiin.

 • Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti (liite 2).
 1. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

Puheenjohtaja Sakari Heikkilä on ilmoittanut, ettei halua jatkaa puheenjohtajana, mutta on käytet-tävissä johtokunnan jäsenenä.

Johtokunta esitti uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2022 Jari Anttalaista, joka esittäytyi
syyskokoukselle kertoen olevansa syntyperäinen tuusulalainen. Anttalainen on ollut kuntapoli-tiikassa yli 15 vuotta sekä vuodesta 2019 alkaen Tuusula Seuranjohtokunnan jäsen.

 • Puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Jari Anttalainen.
 1. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

Vuoden 2021 johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohtaja Sakari Heikkilä, vara-puheenjohtaja Jari Anttalainen ja jäsenet Hannele Ahokas, Veijo Hurskainen, Marja-Leena Laakso, Reino Myllymäki, Ritva Ohmeroluoma, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen sekä Klaus Winqvist. Rahastonhoitajana on toiminut Mirja Collin ja sihteerinä Ritva Ohmeroluoma.

Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kymmenen (10) jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa.

Vuosille 2021-2022 valittiin syyskokouksessa 2020 erovuoroisina olleet Klaus Winqvist, Leena Laakso, Veijo Hurskainen, Jussi Salonen ja Seija Paasonen uudelleen johtokuntaan.

Erovuoroisia, jotka ovat ilmoittaneet voivansa jatkaa, ovat Sakari Heikkilä, Reino Myllymäki, Ritva Ohmeroluoma ja Riitta Ristolainen. Erovuorossa oleva Hannele Ahokas ei halua jatkaa paikkakunnalta muuton johdosta.

Johtokunnan ehdotus on, että vuosille 2022–2023 johtokuntaan valitaan Sakari Heikkilä, Reino Myllymäki, Ritva Ohmeroluoma, Riitta Ristolainen ja uutena Outi Huusko.

Päätös: Johtokunnan jäseniksi vuosille 2022–2023 valittiin Sakari Heikkilä, Outi Huusko, Reino

   Myllymäki, Ritva Ohmeroluoma ja Riitta Ristolainen.

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

Suostumuksensa toiminnantarkastajan tehtävään ovat antaneet nykyiset Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varamieheksi Juhani Laakso.

Päätös: Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varamieheksi Juhani Laakso.

 1. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään kirjepostina. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla. Kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille 14 päivää ennen kokousta. Johtokunta ehdottaa, ettei kokousten koolle-kutsumistapaa muuteta.

 • Kokousten koollekutsumistapa pidetään ennallaan.

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

 

Johtokunnalle ei ole tullut määräaikaan mennessä esityksiä muiksi asioiksi.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilkka Ertimo kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.50.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Ilkka Ertimo                                                        Ritva Ohmeroluom

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

 

Leena Flinck                                                       Leila Saarentaus