Kevätkokous 2020

Tuusula-Seuran kevätkokous                           PÖYTÄKIRJA

TUUSULA-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:                            Tiistai 22.9.2020 klo 18.00 – 18.40

Paikka:                         Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34 04300 Tuusula

Läsnä:                          Osallistujalista liitteenä 1

1.§ Tilaisuuden avaaminen

  • johtokunnan puheenjohtaja Sakari Heikkilä avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
  • puheenjohtaja loi katsauksen vuoteen 2019 sekä kuluvaan vuoteen, jota koronapandemia ja sen vaikutukset ovat kovasti värittäneet
  • seuran kevätkokous jouduttiin em. johdosta siirtämään pidettäväksi ohjeistuksen mukaisesti syyskuun loppuun mennessä.

2.§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Päätös. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tuulikki Petäjäniemi, sihteeriksi Jari Anttalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa samalla ääntenlaskijoiksi Leena Flinck ja Ilkka Ertimo.

3.§ Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan läsnäolijat osallistujalistan mukaan. Paikalla oli listalle merkittyinä 18 seuran jäsentä. Liite 1

Korona pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen, maaliskuussa pidettäväksi suunniteltu ja kutsuttu kevätkokous jouduttiin siirtämään syksyyn. Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaassa -lehdessä 6.9.2020. Sähköpostilla kutsu jaettu jäsenille 17.9.2020.

Päätös: Hyväksyttiin seuran kevätkokous näissä poikkeusoloissa laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2

5.§ Vuoden 2019 toimintakertomus

Tuusula-Seuran johtokuntaa esitti kevätkokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaista vuoden 2019 toimintakertomusta. Puheenjohtaja Sakari Heikkilä esitteli toimintakertomuksen.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus. Johtokunnalle annettiin lisäksi evästys valmistella Aikakirjojen sisällysluettelo, joka voidaan jakaa ja julkaista seuran kotisivuilla sekä painetussa muodossa.

6.§ Vuoden 2019 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunnon käsittely

Rahastonhoitaja Mirja Collin esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen (taseen ja tuloslaskelman). Taseen loppusumma on 31 219,06 €. Tuloslaskelma osoittaa tilikaudelle ylijäämää 335,24 €. Ylijäämä lisätään edellisten vuosien yli-/alijäämään.                                            Liite 4

Kokouksen sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon sekä tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan kohdan toiminnantarkastuskertomuksesta. Puheenjohtaja totesi toiminnantarkastuskertomuksen olevan alkuperäinen.      Liite 5

Päätös. Todettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto käsitellyiksi. Hyväksyttiin johtokunnan esitys ylijäämän käsittelystä.

7.§ Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätös: Vahvistettiin Tuusula-Seura ry:n vuoden 2019 tilinpäätös. Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

8.§ Tuusula-Seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen

Tuusula-Seuran sääntöjen 7. §:n mukaisesti Yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen äänivaltainen edustaja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Tuusula-Seuran johtokunta päätti ehdottaa seuran kevätkokoukselle Sakari Heikkilän valitsemista Tuusulan-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Päätös: Valittiin yksimielisesti Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliitto ry:n vuosikokoukseen.

9.§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Johtokunnalle ei ole esitetty jäsenistöltä eikä johtokunta esitä muita käsiteltäviä asioita.

10.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.40

 

Puheenjohtaja

 Tuulikki Petäjäniemi

Sihteeri

Jari Anttalainen

 

Pöytäkirjantarkastajat,  .   . 2020      

 Leena Flinck                                    Ilkka Ertimo

Liitteet:

  1. Osallistujalista
  2. Esityslista
  3. Toimintakertomus 2019
  4. Tase 2019 ja Tuloslaskelma 2019
  5. Toiminnantarkastajien lausunto
  6. Tuusula-Seuran säännöt