Syyskokous 2023

                                                                            PÖYTÄKIRJA

 

Tuusula-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous 2023

Aika:              Torstai 23.11.2023 klo 19.00

Paikka:          Tuusulan Seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Tuusula

 

 1. Kokouksen avaaminen

Tuusula-Seuran puheenjohtaja Jari Anttalainen avasi kokouksen klo 19.27 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

Samalla hän kiitti Tuusulan seurakuntaa kokouspaikan tarjoamisesta ja isäntänä/emäntänä toimimisesta.

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa

Puheenjohtaja Anttalainen esitti syyskokouksen puheenjohtajaksi Ulla Rosenqvistia.

Päätös: Kokous valitsi puheenjohtajaksi Ulla Rosenqvistin.

Ulla Rosenqvist ehdotti kokousväelle, että kokouksen sihteeriksi valittaisiin seuran sihteeri Ritva Ohmeroluoma.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ulla Rosenqvist pyysi tekemään esityksiä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka voisivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Ehdotettiin Risto Rämöä ja Keijo Schlobohmia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 1. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja pyysi sihteeriä lukemaan sääntöjen kohdan jäsenkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:

Kokous on kutsuttu koolle edellisessä syyskokouksessa (24.11.2022) päätetyllä tavalla ilmoittamalla siitä kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta Keski-Uusimaa lehdessä sekä kutsumalla jäsenet joko sähköpostilla tai postitetulla kutsulla. Ilmoitus lehdessä oli 4.11.2023 ja kutsut oli lähetetty jäsenille 3.11.2023. 

Päätös: Kokous on näin ollen laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokoukseen osallistui 43 henkilöä. Osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1)

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esitetään, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

 1. Hyväksytään vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Kokouksen puheenjohtaja pyysi seuran puheenjohtajaa Jari Anttalaista esittelemään toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Jari Anttalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024 todeten Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena olevan sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Edellä mainituista tehtävistä tullaan huolehtimaan järjestämällä jäsenistölle tilaisuuksia, joissa paneudutaan paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä.

Tämän jälkeen Anttalainen kävi läpi vuoden 2024 tapahtumat ja muun toiminnan.

Kokouksen puheenjohtaja Rosenqvist avasi keskustelun.

 • toimintasuunnitelmaa kiitettiin siitä, että sinne oli kirjattu maininta Tuusulanjärvestä omana maakuntajärvenä à tätä toivottiin tuotavan enemmän esille toiminnassa
 • esitettiin toivomus tutustumisretkestä muihin kotiseutuyhdistyksiin esim. Porvoo ja Järvenpää

Seuran puheenjohtaja Anttalainen totesi, että esitetyt toivomukset laitetaan ”korvan taakse” ja otetaan huomioon tulevassa toiminnassa (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

 

 1. Määrätään vuoden 2024 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan; jäsenmaksu henkilöjäseniltä 15,00 €/vuodessa ja kannattajajäseniltä 200,00 €/vuodessa.

Päätös: Jäsenmaksuksi päätettiin 15,00 €/henkilöjäsen ja 200,00 €/ kannattajajäsen.

 

 1. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Johtokunnan esitys syyskokoukselle on, että johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita. Mahdolliset kulukorvaukset maksetaan laskuja vastaan valtion matkustusäännön mukaisesti.

Toiminnantarkastajille maksetaan heidän esittämänsä kohtuullinen palkkio.

Päätös: Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita, kulukorvaukset maksetaan laskuja vastaan valtion matkustusäännön mukaisesti.

Toiminnantarkastajille maksetaan heidän esittämänsä kohtuullinen palkkio.

 1. Hyväksytään vuoden 2024 talousarvio

Seuran puheenjohtaja Anttalainen esitteli vuoden 2024 talousarvion, jonka tulos oli 10,00 € positiivinen. Tuotot koostuvat pääsääntöisesti aikakirjojen ja viirien myynneistä 7 200 €. Toinen merkittävä tulonlähde on jäsenmaksut, 5 500 €. Kunnan yleisavustuksen määräksi on arvioitu 1 500 € (1 700 €/v. 2023). Menopuolella on suurin yksittäinen erä: aikakirjan taitto- ja painatuskulut 5 500 €.  Retkiin ja jäsenistölle järjestettäviin tapahtumiin sekä muuhun toimintaa on varattu 2 300 €. Hallinnon kuluihin on budjetoitu 4 900 € (nettisivut, kokouskutsut, pankkikulut jne). Kirjanpidosta vastaa seuran jäsen Mirja Collin. Hän tekee kirjanpidon pro bonona.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Jäsenistöllä ei ollut kysyttävää (liite 3).

Päätös: Hyväksytään esitetty talousarvio vuodelle 2024.

 

 1. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

Vuoden 2023 puheenjohtajana on toiminut Jari Anttalainen. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi vuodelle 2024.

Kokouksen puheenjohtaja pyysi tekemään ehdotuksia.

Kokousedustaja ehdotti Jari Anttalaista ja muu kokousväki kannatti.

Päätös: Jari Anttalainen valittiin Tuusula-Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2024.

Valittu puheenjohtaja Anttalainen kiitti luottamuksesta.
 

 1. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

Johtokunnan esitys vuoden 2024 johtokunnaksi:

Tuusula-Seuran johtokuntaan on vuonna 2023 kuulunut

 • Puheenjohtaja Jari Anttalainen (2022-2023)
 • Sakari Heikkilä                 (2022-2023) ei jatka
 • Veijo Hurskainen             (2021-2022) jatkaa 2023-2024
 • Jussi Salonen                    (2021-2022) jatkaa 2023-2024
 • Reino Myllymäki              (2022-2023)  valmis jatkamaan 2024-2025
 • Ritva Ohmeroluoma        (2022-2023) valmis jatkamaan 2024-2025
 • Riitta Ristolainen             (2022-2023) valmis jatkamaan 2024-2025
 • Outi Huusko                     (2022-2023) valmis jatkamaan 2024-2025
 • Paula Kyrö                       (2023-2024)
 • Arja Markkanen               (2023-2024) 
 • Lauri Untamo                   (2023-2024) 
 • Uudeksi jäseneksi esitetään Teemu Heikkilä (2024-2025)

Puheenjohtaja Anttalainen esitteli johtokunnan tilanteen todeten, että automaattisesti jatkavat vielä vuoden 2024 loppuun: Hurskainen, Kyrö, Markkanen, Salonen ja Untamo.

Valmiita jatkamaan kaudelle 2024–2025 ovat: Huusko, Myllymäki, Ohmeroluoma ja Ristolainen.

Uudeksi johtokunnan jäseneksi Sakari Heikkilän tilalle ehdotetaan Teemu Heikkilää kaudelle 2024–2025.

Anttalainen ehdotti kokoukselle, että vuoden 2024 johtokunnan kokoonpano olisi edellä esitetyn mukainen.

       Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Esitykseen ei tullut kommentteja.

       Päätös: Tuusula-Seura ry:n johtokunta vuodelle 2024 on esitetyn mukainen.

Puheenjohtaja Anttalainen kiitti valittujen puolesta luottamuksesta.

 

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

Toiminnantarkastajiksi ehdotetaan Seppo Yli-Antolaa ja Jorma Alakoskea sekä heille varamieheksi Risto Rämöä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa.

Päätös: Valitaan toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varatoiminnantarkastajaksi Risto Rämö.

 1. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä.

Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään postitse.

Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa -lehdessä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla.

Kokouskutsu lähetetään 14 vrk ennen kokousta.

Tuusula-Seuran johtokunta esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle edellä esitetyllä tavalla.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

 1. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Johtokunnalle ei ole esitetty määräaikaan mennessä muita asioita käsiteltäväksi eikä johtokunta esitä käsiteltäviä asioita.

Päätös: Ei muita asioita

 

 1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Rosenqvist päätti kokouksen ja kiitti osallistujia sekä toimihenkilöitä.

Kokous päättyi klo 19.51.

Seuran puheenjohtaja Anttalainen kiitti kokouksen puheenjohtaja Rosenqvistia, kokoukseen osallistujia sekä Sakari Heikkilää, joka luopuu pitkäaikaisesta johtokunnan jäsenyydestä, varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan tehtävästä.

Anttalainen informoi kokousväkeä tulevista tapahtumista:

Lauantaina 9.12.2023 Tuusula-Seura on mukana Hyökkälän Joulumyyjäisissä ja Puustellin Joulussa.

Samalla hän toivotti hyvää loppusyksyä ja joulun odotusta.

 

Vakuudeksi

 

 

Ulla RosenqvistRitva Ohmeroluoma

 •  

 

 

 •  

 

 

Risto RämöKeijo Schlobohm