Toimintasuunnitelma 2016

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

 

 

1.    Tuusula- Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula- Seura ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

 

Tuusula- Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kotiseudustaan kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuuksissa paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoiden tietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Järjestämme myös tapahtumia sekä retkiä ja matkoja. Tuusula- Seura toimii kotiseutumme koko alueella.

 

2.         Varsinainen toiminta

 

2.1            Taustaa vuoden 2016 toimintasuunnitelmalle.

 

Toimintasuunnitelman 2016 erityispiirre on  70-v juhlavuosi.

 

Juhlavuosi huomioidaan monipuolisesti seuran toiminnassa, Perinteisten tapahtumien lisäksi on myös uusia merkittäviä tilaisuuksia.

 

Tuusula- Seura täyttää 70 vuotta 14.4.2016.

 

2.2            Keskeiset tapahtumat.

 

70 v- juhlavuoden kunniaksi seura järjestää jäsenilleen illanvieton 15.4.2016 kokoushotelli Gustavelundissa klo 18.- 22.00. Teemaan sopivaan juhlaan sisältyy myös hyvä ruoka  ja elävä orkesterimusiikki.

 

Uutena toimintamuotona on kesäkuun toisella viikolla Ilmatorjuntamuseon alueella pidettävä kotiseutupainotteinen kesäleiri nuorille.

 

Kustannustoiminnassa huomioidaan juhlavuosi. Aikakirjan XXVII keskittyy seuran 70:n vuoden taipaleeseen. Seura julkaisee oman Tuusula-aiheisen postikortin. Postkortin suunnittelukilpailu on alkanut Keudassa oppilaskilpailuna. Kortin toivotaan ilmentävän jotakin olennaista Tuusulasta tai tuusulalaisuudesta.

 

 

2.3            Vuoden 2016 tapahtumat ja retket

 

 • Osallistutaan Ilmatorjuntamuseon järjestämään Laskiaisriehaan 7.2.2016.
 • Teatteri- tai konserttimatka kahdesti.
 • Tuusula-Seuran sääntömääräinen kevätkokous ruusuineen ja risuineen pidetään maaliskuun lopulla.
 • Osallistutaan Klaavolantien kyläjuhlaan.
 • Aleksis Kiven päivää vietetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa 10.10.2016.
 • Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla ja samalla julkistetaan Aikakirja XXVII
 • Joulumyyjäiset Halosenniemessä ja yhteismyyjäiset joulukuun alkupuolella.

*  Tuomaasta Nuuttiin–tapahtuma Tuusulan kirkonmäellä 21.12.2015.

* Muut erikseen johtokunnassa sovittavat, Seuran tarkoitusta edistävät  tapahtumat.

 

3.         Aikakirja XXVII

 

Tuusula- Seuran 70-v historiikki on tarkoitus toteuttaa osana vuoden 2016 Aikakirjaa. Sen ei ole tarkoitus olla ns. perinteinen historiikki, jollaisia seuran 50- ja 60- vuotis historiikit ovat, vaan se on  seuran vielä elossa olevien entisten puheenjohtajien kerrontaa oman puheenjohtajakautensa tapahtumista ja kokemuksista. Tavoitteena on noin 50+ sivun historiikkiosuus, jolloin muille Aikakirjan artikkeleille jää myös tilaa. Historiikkiosuuden kokoonpanija on Ilkka Ertimo.

Aikakirja julkaistaan perinteen mukaisesti  vuoden 2016 syyskokouksen yhteydessä.

 

4.         Nuorisotoiminta

 

Pyritään yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa lisäämään koululaisten kotiseututietoutta.

Tuusula- Seura järjestää kotiseutupainotteisen kesäleirin 9-14 vuotiaille koululaisille Ilmatorjuntamuseon alueella 13-17.6.2016  päivittäin klo 9-15. Leirin suunnittelun ja vetämisen hoitaa Keudan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajalinja. Leiriin voidaan ottaa 20-30 koululaista. Leirimaksu on tarkoitus pitää kohtuullisena (30€/ osallistuja) seuran tuen avulla.

 

5.         Stipendit

 

Seura ottaa juhlavuonna käyttöön stipendit, jotka kohdennetaan Tuusulan yläkouluille (5kpl), postikortin suunnittelukilpailuun ja historiikkiosuuden kokoamiseen.

Talousarvioon on varattu yhteensä 1000€ stipendirahaa.

 

 

6.         Kehitystoiminnat

 

Kuntasektorin muutokset ja oman kunnan kehityshankkeet huomioidaan Tuusula-Seuran kotiseututyössä.

Kotiseutufoorumin työtä jatketaan esiin tulevien aiheiden ja tapahtumien pohjalta. Kotiseutu- ja kyläyhdistysten keskinäistä yhteydenpitoa ja keskustelua parannetaan yhteisen facebook- ryhmän avulla.

7.         Hallinto

 

Johtokunta järjestäytyy toimikunniksi, jotka hoitavat toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät varsin itsenäisesti. Vuonna 2016 toimikuntia ovat Aikakirjatoimikunta, Tapahtumatoimikunta, Nuoriso- ja Tulevaisuustoimikunta.

Johtokunta valitsee seuran sääntöjen mukaisesti seuran sihteerin ja rahastonhoitajan.

Tuusula- Seuran tiedottajana toimii Sanna Salmela.

Seura tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumista jäsenkirjeillään, joita lähetetään seuran jäsenille kahdesti vuodessa. Niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa jäsenkirjeet lähetetään s- postitse ja muille jäsenille kirjeenä. Vuosikokouskutsut lähetetään jäsenkirjeinä.

Yhdistysavaimella tehtyjä verkkosivujen (www.tuusulaseura.fi) monipuolista käyttöä laajennetaan.

 

 

 

 TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

 

1.    Tuusula-Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula-Seura ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 

·    kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen

·    elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen

·    kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen

·    kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

 

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kotiseudustaan kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuuksissa paneudutaan täällä ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoiden tietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Järjestämme myös monenlaisia tapahtumia ja kiinnostavia retkiä ja matkoja eri kohteisiin. Tuusula-Seura toimii kotiseutumme koko alueella.

 

2.         Varsinainen toiminta

 

2.1            Taustaa vuoden 2014 toimintasuunnitelmalle.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 perustuu entistä laajempaan ja monipuolisempaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Laajaa yhteistyötä tarvitaan erityisesti Tuusulanjärven kierron opastushankkeessa ja järven rata-alueiden ”ehostuksessa” ja siivouksessa. Alueen kotiseutuyhdistyksen hyvästä yhteistyöstä kertoo myös se, että ”naapuriseuralaiset” voivat osallistua kaikkien kolmen alueen yhdistyksen retkille jäsenhintaan.

 

Seuran hallintoa ja johtokuntatyöskentelyä kehitetään korostamalla mm. toimikuntien itsenäisyyttä.  Seuran tapahtumat ja kokoukset järjestään Ilmatorjuntamuseolla, joka luo niille hyvät ja kustannustehokkaat puitteet. Uudistuvien kotisivujen myötä myös tiedottaminen tehostuu ja monipuolistuu. Jäsenistöä informoidaan tapahtumista ja retkistä myös sähköpostilla, joka parantaa ja nopeuttaa tiedon saantia. 

 

Virtuaali-Tuusula sivusto on saanut käyttäjiltään hyvää ja rakentavaa palautetta, joiden pohjalta sitä edelleen kehitetään ja myös laajennetaan. 

 

Johtokunta ryhtyy toimenpiteisiin” Tulevaisuuden Tuusula-Seura”-suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Toimintasuunnitelmassa on varauduttu suunnitelmat toteuttamiseen. Toinen tärkeä hanke on nuorten saaminen mukaan seuran toimintaan. Perustettava nuorisotoimikunta tulee siinä olemaan avainasemassa. 

 

Tuusula-Seuran tekemän esityksen pohjalta Tuusulan kunta on käynnistänyt Tuusulan kotiseutukeskuksen kehittämisen Klaavolan kotiseutumuseon ja Ilmatorjuntamuseon alueille. 2013 syksyllä tehdyn katselmuksen perusteella Prijuutin siirto Kotiseutukeskukseen ei ole taloudellisesti eikä teknisesti perusteltua. Päätökset Prijuutin tulevaisuudesta, joissa seura on vahvasti mukana, tulevat pohjautumaan rakennuksen perusteelliseen kuntoarvioon.

 

2.2            Keskeiset tapahtumat.

 

Seuran perinteistä toimintaa ovat retket, konsertti-, teatteri- ja muut matkat sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Vuoden 2014 matka tehdään toukokuussa Ahvenanmaalle.

 

Myös ajankohtaisten ja jäsenistön kannalta tärkeiden asioiden tiimoilta tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia. Eräs sellainen on keväälle suunniteltu, nyt Tuusulan kuntavetoinen, tie- ja liikenneseminaari, jonka pito vuonna 2013 peruuntui. Erilaisia Tuusulanjärveen liittyviä tapahtumia tullaan vuoden 2014 aikana myös järjestämään.

 

Syksyllä pidettävä ensimmäinen Kotiseutufoorumi on eräs vuoden keskeisiä tapahtumia. 

 

2.3            Vuoden 2014 toiminta ja tapahtumat

   

Kehitystoiminnot:

 

 

·    Virtuaali-Tuusulan edelleen kehittäminen ja laajentaminen seuran resurssien puitteissa. Seura panostaa erityisesti Sotilaspitäjän kulttuurikierroksen videointiin.

·    Kotiseutuyhteistyön kehittäminen ja ensimmäisen Kotiseutufoorumin järjestäminen syksyllä 2014. Seuran tulevaisuustoimikunta valmistelee asiaa.

·    Nuorisotoimikunnan perustamisen myötä seuran toimintoja kehitetään siten, että nuoriso saadaan paremmin huomioitua ja mukaan seuran toimintaan.

·    Osallistuminen Klaavolaan sijoitettavan Tuusulan Kotiseutukeskus-hankkeen toteutukseen.

·    Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin sekä Tuusula-, Järvenpää- ja Kerava-Seurojen yhteishanke Tuusulanjärven kierron opasteista. Tavoite on, että opasteet ovat paikoillaan toukokuussa 2014. 

·    Kotiseutuyhteistyön eräänä käytännön tavoitteena on pitää Tuusulanjärven ranta-alueet siisteinä. Myös paremmat järvinäkymät mahdollistava, mutta linnuston tarpeet huomioiva rantatiheikköjen siistiminen, voi olla tarpeen. 

 

Tapahtumat ja retket:

 

·    Alkuvuoden teatteri- tai konserttimatka tehdään helmikuussa. 

·    Klaavolantien laskiainen maaliskuun alussa. Seura on paistamassa nyt jo perinteeseen kuuluvia nuotiolettuja.

·    Tuusula-Seuran sääntömääräinen kevätkokous ruusuineen ja risuineen pidetään maaliskuun lopulla.

·    Tuusulan liikenne- ja tieseminaari järjestetään huhtikuussa 2014.

·    ”Tuusula tutuksi” tapahtuma järjestetään Tuusulan kunnan ja -seurakunnan kanssa museopäivänä 18. toukokuuta.

·    Matka Ahvenanmaalle tehdään toukokuun lopulla. Matkan suunniteltu kesto on 3 päivää / 2 yötä.

·    Kesän aikana järjestetään Tuusulanjärveen liittyvä Maakuntajärvi Foorumi 2014. Tänä vuonna järjestelyvastuun kantaa Järvenpää-Seura.

·    Tuusula-Seuran kirkkopyhä pyritään järjestämään kesän / syksyn aikana. Tavoite on, että seuran jäsenet hoitaisivat mahdollisimman laajan osan sunnuntain messusta.  

·    Klaavolantien kyläjuhla järjestetään 20.7.2014 yhdessä Tuusulan kunnan, IT-museon ja Tuusulan seurakunnan kanssa.

·    Opastettu varuskuntapolkukierros ja / tai sotilaspitäjän kulttuurikierros järjestetään Klaavolantien kyläjuhlan yhteydessä ja muulloin tarpeen mukaan.

·    Tuusula-Seuran retki Nurmijärvelle katsomaan Veijo Meren Aleksis Kivi-laulunäytelmää elokuussa 2014.

·    Ensimmäinen Kotiseutufoorumi-tapahtuma on suunniteltu pidettäväksi syyskuussa.

·    Aleksis Kiven päivää vietetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa 10.10.2014.

·    Syksyn teatteriretki järjestetään lokakuussa. Helsinki, Lahti, Hämeenlinna ja Tampere voivat olla retken kohteita.

·    Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla ja samalla julkistetaan Aikakirja XXV.

·    Joulumyyjäiset Halosenniemessä ja Koulukeskuksessa joulukuun alkupuolella.

·    Tuomaasta Nuuttiin–tapahtuma Tuusulan kirkonmäellä 21.12.2014.

   

3.         Julkaisu- ja tiedotustoiminta

 

Tuusula-Seura ry julkaisee vuonna 2014 Aikakirjan XXV. Aikakirjasarja muodostaa merkittävän ja vuosittain laajenevan paikallistutkimuksen lähteen Tuusulasta. Sitä pidetäänkin perustellusti seuran ”lippulaivana”. Sarja käsittää vuoden 2013 lopussa 24 Aikakirjaa ja 3 erikoisnumeroa. Aikakirjojen tekeminen perustuu edelleenkin aktiivisten tuusulalaisten kirjoituksiin.

 

Tuusula-Seura tiedottaa toiminnasta ja tapahtumista jäsenkirjeillä, joita lähetetään seuran jäsenille kahdesti vuodessa. Niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, jäsenkirjeet lähetetään sähköpostin liitteenä. Sähköpostia tullaan hyödyntämään myös seuran muussa tiedotustoiminnassa. Keski-Uusimaa – lehden kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö mahdollistaa seuran tapahtumien laadukkaan ja laajan uutisoinnin. Myös kotisivut (www.tuusulaseura.yhdistysavain.fi) kertovat seuran tapahtumista. ”Tuusula-Seura Pähkinänkuoressa”-julkaisu ilmestyy kahdesti vuodessa. Julkaisua on vapaasti saatavilla seuran järjestämissä tapahtumissa ja Aikakirjojen myyntipisteissä.