Kunnantalon purkamisen purkaminen tai säilyttäminen, perustelut

31.1.2021

Tuusulan kunnantalon purkamisesta tai säilyttämisestä

 

Tuusulan eteläinen kuntakeskus Hyrylä on kehittymässä voimakkaan rakentamisen myötä Rykmentinpuistossa entisellä varuskunta-alueella ja Hyrylän vanhan keskustan vielä suunnitteluvaiheessa olevine hankkeineen. Kehitys on muutosta, joka aiheuttaa usein ristiriitaisia tunteita ja mielipiteitä. Tästäkin huolimatta muutos on usein tarpeen, kuitenkaan vanhaa unohtamatta.

 

Miellyttävässä, vetovoimaisessa ja identiteettiämme vahvistavassa  kuntakeskuksessa on piirteitä alueen historiasta eri vuosikymmeniltä ja vuosisadoiltakin. Nämä ajalliset kerrostumat rakennuksista ympäristöineen muistuttavat meitä menneestä ja antavat perspektiiviä tulevaan. Mielenkiintoisessa kuntakeskuksessa on niin rosoisuutta kuin eleganssiakin.

 

Hyrylässä Tuusulanväylän länsipuolella on menossa useita Hyrylän keskustan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Palvelukeskus -hanke sisältää HOK-Elannon hypermarketin ja kunnan tarvitsemat toimitilat laajoine pysäköintitiloineen rakennuksen alla. Osa pysäköinnistä toteutetaan nykyisellä linja-autoasemalla, jolloin kunnanhallituksen marraskuussa tekemän päätöksen myötä linja-autoasema siirtyy Tuusulanväylän itäpuolelle, entisen varuskunnan urheilukentän lähelle.

 

Tämän palvelukeskus-hankkeen alta purettaneen vanha ostoskeskus nykyisen torin ympäriltä. Esillä on ollut myös kolmessa vaiheessa rakennetun Tuusulan terveyskeskuksen rakennusten purkaminen. Entinen paloasema Suutarintien varressa on purettu, paikka odottaa Hyrylän mittakaavassa tehokasta ja korkeaa rakentamista viisine kerrostaloineen ja pysäköintitaloineen.

 

Purkamista odottaa myös entinen Tuusulan kunnantalo. Tuusulan kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2017 luopua kunnantalosta vetäytyen suunnitelluista perusparannushankkeista. Samalla kunnanvaltuusto antoi viranhaltijoille luvan hakea purkulupaa. Purkulupa on myönnetty vuonna 2018.

 

Tuusulan kunnantalo Hyrylän keskustassa (poistunut käytöstä keväällä 2020) on suomalaisen arkkitehtuurin kärkinimiin kuuluneen arkkitehti, professori Arto Sipisen kilpailuvoittona suunnittelema kunnantalo, joka otettiin käyttöön 1.12.1980. Arto Sipisen päätyöt kuuluvat 1900-luvun suomalaiseen arkkitehtuurihistoriaan.

 

Vaarana on, että kunnantalon purkamisen myötä Hyrylän keskustasta häviää alueelle tärkeä miljöö. Kunnantalolla on suuri kaupunkikuvallinen merkitys aikakautensa malliesimerkkinä julkisesta rakentamisesta ja osana Hyrylän keskustan rakennushistoriallista kerrostumaa sekä kulttuuri- ja arkkitehtuurihistoriallista ulottuvuutta.

 

Purkulupaa haettaessa Tuusulan kunta pyysi lausunnon myös Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta. Museo vastusti lausunnossaan kunnantalon purkua todeten ”Keski-Uudenmaan maakuntamuseon näkemyksen mukaan esitetyt selvitykset eivät anna riittäviä perusteita rakennuksen purkamiselle.”

 

Purkuhakemus on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla eikä tällä menettelyllä ole aikaansaatua laajempaa kuntalaiskeskustelua vuosikymmenten ajan Hyrylän keskustaan kuuluneen merkittävän rakennuksen purkamisesta tai säilyttämisestä.

 

Tuusulan kunnantalon purkupäätöksestä ei ole käyty laajaa julkista keskustelua. Keskustelua kuntalaisten joukossa on kuitenkin syntynyt viimeisen vuoden aikana, jolloin yhä useampi on nostanut esille tehdyn purkupäätöksen perusteluineen. Maakuntamuseon tavoin on keskustelussa todettu kysymys perusparannuksesta luopumisesta ja myös siitä, ettei rakennusta ole pidetty kunnossa.

 

Monet näistä yhteydenotoista ja keskusteluista on käyty Tuusula-Seuran kokouksissa ja tapahtumissa, yksittäisissä yhteydenotoissa. Aiheesta on tehty valtuustoaloitteita ja vireillä on ollut myös adressi kunnantalon säilyttämiseksi. Nämä keinot eivät ole kuitenkaan tehokkaita perusteellisen arvioinnin suorittamisen aikaansaamiseksi.

 

Kulttuuriympäristön, myös rakennetun ympäristön arvostaminen on kotiseututyön perustaa. Näin ollen Tuusula-Seura, jolle sääntöjen mukaisesti tämä kuuluu, on useiden yhteydenottojen ja keskustelujen jälkeen päättänyt tehdä Tuusulan kunnantalosta suojeluesityksen Lain rakennusperinnön suojelemisesta mukaisesti.

 

Kun Tuusulan kunnalla on jo kunnantalon purkulupa ja purku on valmisteilla, Tuusula-Seura on hakemuksessaan pyytänyt Uudenmaan ELY-keskusta samalla määräämään rakennukselle vaarantamiskiellon. Se tarkoittaa sitä, ettei rakennusta saa purkaa ja että kunnan on huolehdittava sen kunnossa pysymisestä sen ajan kunnes hakemusasia on tullut käsitellyksi.

 

Kun Tuusulan kunnantalo Hyrylässä sijaitsee asemakaava-alueella ja alueen uudelleen kaavoittaminen on alkamassa, luonteva ja lainsäädännön mukainen ensisijainen toimintatapa on käsitellä kunnantalon suojelukysymys pian alkavan asemakaavaprosessin osana. Vain näin toimien suojelukysymys tulee arvioitavaksi asiantuntijalausuntojen ja laajan kuntalaiskeskustelun kautta.

 

Tuusulassa joulun 2020 alla

 

Tuusula-Seura ry