Lausunto Anttilan tilakeskuksen asemakaavaluonnoksesta

8.2.2022

                                                       LAUSUNTO

Tuusula-Seura ry

Johtokunta

Tuusula                                                                           6.2.2022

 

Kaavoitus@tuusula.fi

Tuusula-Seura ry:n lausunto Anttilan Tilakeskuksen asemakaavan luonnoksesta nro 3524

 

Tuusula-Seuran johtokunta on tutustunut Anttilan tilakeskuksen asemakaavan luonnokseen ja antaa siitä seuraavan lausunnon: 

Asemakaavan luonnos perustuu Europan 15 suunnittelukilpailussa voittaneen arkkitehtiryhmän työn tuloksiin. Suunnittelukilpailu ja sen tulokset osoittavat, ettei tämän tyylinen kilpailu ja monikansalliset osallistujatyöryhmät useinkaan välttämättä sovellu suomalaisiin, maaseutumaisemassa sijaitseviin, historiallisia ja kansallisia arvoja sisältäviin kohteisiin. Anttilan alue on vielä harvoja Tuusulanjärveen rajoittuvia alueita, jotka ovat kunnan hallinnassa. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella alueesta on mahdollista luoda kuntalaisille upea ulkoilu- ja virkistäytymisympäristö. Ja alueelle voidaan edelleenkin suunnitella sopivamittakaavaisia, sinne soveltuvia palveluita ja mahdollisesti pienessä määrin erilaista asumista.   

Kyseinen alue on ainoa järven länsipuolelta sijaitseva avoin näkymä Tuusulan järvelle ja se tulisi sellaisena säilyttää. Tuusulan kunnan imagossa korostetaan erityisesti kunnan harvinaista kulttuurihistoriaa, maaseutumaisuutta ja luontoa sekä etenkin maakuntajärven asemaa siinä. Tuusulassa ei järven rannalla ole yhtään vastaavaa aluetta mitä Järvenpäässä sijaitsevat suuret yleisölle avoimet rakentamattomat puistoalueet Vanhankylänniemessä ja Tervanokassa. Jos Anttilan alue rakennetaan nyt lausuttavana olevan suunnitelman mukaisesti, ei Tuusulalle jää yhtään vastaavaa yleistä aluetta kuntalaisten käyttöön.

Kunnan yleiskaavassa todetaan mm. seuraavaa:

Avoimet maisemat, pitkät näkymät Tuusulanjärven eteläosissa ovat luonteenomaisia näkymiä joiden säilyminen on Tuusulan identiteetin, lähiluonnon ja perinnemaiseman kannalta tärkeitä toimenpiteitä. Maisemapelloilla on säilytettävä MRL:n mukaiset toimenpiderajoitukset. 

Pelkästään tämä kohta riittäisi kumoamaan koko esillä olevan asemakaavan luonnoksen. 

Suunnitelmassa korostetaan samaan aikaan erilaisten luonnonympäristöjen ja eläinlajien suojelua ja herkkää maisemaa, mutta samalla esitetään yli 20 000 m2 kerrosalan rakentamista; hotelli, pien- ja rivitaloja, parkkihalli ja jopa 3-kerroksisia kerrostaloja. 

Suunnitelmassa korostetaan mm. seuraavia asioita:

  1. ”Alueen rakentamisen lähtökohtina ovat maisemasta ja alueesta lähtevät arvot.”
  2. ”Anttilan tilakeskus on historiallinen alue, herkkä ja erityinen paikka Tuusulanjärven läheisyydessä, joten on välttämätöntä vahvistaa sen vahvaa identiteettiä.”
  3. ”Suunnittelualue on osa maaseudun kulttuurimaisemaa.”

Mielestämme kyseinen suunnitelma sotii kaikkia näitä periaatteita vastaan.  

Monet viitaukset maatalouteen suunnitelmassa ovat varsin erikoisia, ottaen huomioon koko Suomen maatalouden ja erityisesti Tuusulan maatalouden aseman ja rakenteen.  Onko luonnoksessa esitetyillä ehdotuksilla realistista pohjaa, tai onko niistä minkäänlaista lausuntoa maatalousalan järjestöiltä ja muilta asiantuntijoilta? Kaavaluonnoksessa esitetään jopa ”ammattimaista pienviljelyä” sekä todetaan, että

”Anttilan tilakeskuksen alue on ihanteellinen paikka innovatiiviselle maatalousyhteisölle, jossa toteutetaan pilottihankkeita ja joita tukevat erilaiset infrastruktuurit.” Tämä kuulostaa jopa utopistiselta. Mikä olisi se

”Maatilayrityshautomo” joka voisi Tuusulan kaltaisella alueella tulla kysymykseen? 

Muita erikoisuuksia suunnitelmassa ovat mm.: ”Hotellin lounaispuolelle on suunniteltu julkinen palstaviljelyalue, jota hotellin vieraat ja kaikki alueella vierailevat voivat käyttää”. Sekä kasvihuone, joka voisi muuttua hotelliksi, kun ottaa huomioon lisäksi paikallisen hotellitarjonnan ja sen haasteet. Ovatko nämä sellaisia kaavaluonnoksen asioita, jotka voisivat todellakin toteutua?

Kyseisessä suunnitelmassa on niin paljon realistisesti ottaen erikoislaatuisia ehdotuksia ja pitkälle meneviä yksityiskohtia, että tuntuu mahdottomalta, että mikään taho olisi valmis niitä toteuttamaan. Suunnitelma voisi olla mahdollinen ehkä suunnitelman laatijoiden kotimaassa tai jossakin tiheästi asutussa Keski- tai Etelä- Euroopan maassa, mutta hyvin vieras Tuusulassa ja jopa Suomessa.

Kokonaisuudessaan Anttilan alue tulisi säilyttää nykyisen kaltaisena avoimena puistoalueena, jossa olemassa olevat rakennukset otetaan käyttöön erilaisille vapaaajan, tai pienimuotoiselle kaupalliselle toiminnalle. Rannan pellot tulisi jättää maisemapelloiksi. Rantaan voitaisiin sijoittaa venelaiturit ja ehkä uintipaikka. Sen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon rannan mataluus, pohjan lieju ja uintikauden pituus sekä veden laatu. Talvikäyttö jääratoineen on nykyisin suurempaa ja suositumpaa kuin kesäkäyttö.

Kaikenlaisia rakennelmia pitäisi välttää rannan läheisyydessä, eikä tulisi tehdä myöskään liian suuria laiturirakennelmia. Rannan käyttäjille tulee rakentaa riittävät parkkitilat tien varteen ja mahdollisesti alueen pohjoisosan pellolle, jossa ei tarvitse muuttaa nykyistä maisemaa. 

Jos jotakin uutta rakennetaan, sen tulisi olla matalaa pientalo- tai rivitalo rakentamista alueen pohjoisreunaan, tai muualle, jossa ne eivät ole järvelle näkyvyyden esteenä. Kenties uudentyyppistä ” siirtolapuutarha-asumista”, lyhytaikaisia taiteilijaresidenssejä, jotka eivät omistus-, vaan vuokrauspohjaisina olisivat edistämässä Tuusulanjärven matkailua antamalla sille omaleimaisen, jopa alueen historiaan sitoutuvan piirteen. Missään tapauksessa näin herkälle ja erityiselle alueelle ei pidä suunnitella eikä rakentaa kerrostaloja.

Alueen suunnittelussa on arvioitava, voisiko se perinteiseltä asuntorakentamiselta säästettynä ja sen sijaan monipuolisena, aktiivisena ja omaleimaisena puistoalueena toteutettuna lisätä Tuusulan vetovoimaa ja omaleimaisuutta, jopa erottavuutta alueen muista kunnista. Näin kasvatettaisiin myös muualla Tuusulassa sijaitsevien ja tulevienkin asuinalueiden arvoa ja kiinnostavuutta verrattuna lyhytnäköiseen, tiiviiseen ja tehokkaaseen asuntorakentamiseen, joka on tällä hetkellä vallalla. Tämä koskee erityisesti Anttilan tilakeskusta ja ranta-aluetta, jotka ovat ainutlatuisia.

Lisäksi todettakoon, että koska minkäänlaista joukkoliikennettä ei ole edes näköpiirissä alueelle, pitäisi varautua siihen, että alueella asuvat ja toimivat käyttävät runsaasti yksityisautoja. Näin pysäköinnin järjestämiseen tulee varata riittävästi tilaa tonteilla tai varautua muulla tavalla pysäköintiin mahdollisimman näkymättömiin, kuitenkin ilman erillisiä laajoja parkkialueita ja -taloja. Näin arvokkaan ja ainutlaatuisen alueen käyttäminen pysäköintiin ei kuulosta mitenkään mielekkäältä.

Edellä esitetyillä havainnoilla ja lausunnoilla esitämme, että esitetty Anttilan tilakeskuksen kaavaluonnos hylätään ja suunnittelu aloitetaan/toteutetaan alueen arvot ja ainutlatuisuus huomioiden.

Tuusula-Seura n johtokunta