Mielipide Tuuskodon asemakaavan muutoksesta

16.3.2024

Tuuskodon asemakaavan muutos nro 3562

 

Lähettäjän nimi

Tuusula-Seura ry Osoite

c/o Jari Anttalainen, Neitoperhontie 17 04330 Lahela Sähköpostiosoite

jari.o.anttalainen@gmail.com

Oman kiinteistön tunnus (kylän ja tilan numero tai korttelin ja tontin numero) Palaute

Tämä palaute korvaa aiemmin 15.3.2024 lähetetyn palautteen :

Tuusula-Seuran mielipiteet Tuuskodon asemakaavan muutoksesta, kaava nro 3562, OAS

1. Nähtävillä oleva aineisto on puutteellista.

 1. Siitä puuttuu v 2016 Kuntakehityslautakunnan nähtäville asettamien kolmen asemakaavaluonnoksensaadut mielipiteet vastineineen eikä ole tietoa tästä käsittelystä. Samaten aineistosta puuttuu kuntakehityslautakunnan pöytäkirja 17.1.2024, jossa on päätetty Tuuskodon suunnitteluperiaatteiden hyväksymisestä.
 2. Nähtävillä oleva aineisto on myös puutteellista siltä osin, että hankekortilla olevista dokumenteistapuuttuu otsikossa päivämäärät, mikä on omiaan vaikeuttamaan aineiston arviointia.
 3. Epäselvää on myös se, mihin mielipiteitä pyydetään. Onko kohteena sivulla 2/11 olevat tarkennetut jatäydennetyt tavoitteet vai onko näiden lisäksi myös vuonna 2016 nähtäville laitetut asemakaavaluonnokset A, B ja C?
 4. Sivulla 8/11 otsikolla "Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä" alkavastaluettelosta puuttuu ainakin seuraavat dokumentit:
 • yllä mainittu kuntakehityslautakunnan pöytäkirja vuodelta 2017, jolloin nähtävillä olelleista asemakaavaluonnoksista saatuja mielipiteitä on käsitelty (onko käsitelty?)
 • mahdollinen kkl:n pöytäkirjassa mainitun kilpailun tuloksia käsittelevä kkl:n pöytäkirja
 • Kuntakehityslautakunnan pöytäkirja 17.1.2024
 • Gustavelundin Rantareitti 2018 Sweco - käsittelee suunnittelualueen eteläosaa ja reitin jatkoa
 • Tuusulanjärven rantojen virkistyksen yleissuunnitelma 2021
 • Tuusulan Rantatien ja Kirkkotien maisemanhoitosuunnitelmaraportti 2023
 1. Tuuskodon alue on arvokasta Tuusulan keskeistä valtakunnallisesti merkittävää rakennettuakulttuuriympäristöä ja keskeinen osa vanhaa Tuusulan Kirkonkylän miljöötä. Sen maankäytössä ja kaavoittamisessa tulee käyttää huolellista harkintaa ja ottaa em. arvot tarkoin huomioon. Nyt OAS:n mukaisessa asemakaavan muutoksessa, sen kolmessa vaihtoehdossa (vanhat, vuonna 2026 laaditut vaihtoehdot alueen kaavasta, onko kolme vaihtoehtoa vaan vain yksi eli VE C pohjana? KS reunaehdot), ei näitä arvoja ja alueen merkitystä ja arvoa ole juurikaan huomioitu.
 2. Tärkeintä olisi, että alueen maisema pyrittäisiin säilyttämään mahdollisimman hyvin vastaavana, mitäse on ollut vanhainkodin ja sen läheisyydessä olleiden rakennusten ( vanhainkodin kaikki osat sekä ns. virkailijatalot, jotka on jo purettu) mukaisena. Näin vapaat, pitkät näkymäalueet Kirkkotieltä luoteesta pohjoisen ja koilliseen säilyisivät ja pidettäisiin yllä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja siihen olennaisesti kuuluvia näkymäalueita.
 3. Mikäli alueelle kaavoitetaan ja rakennetaan runsaasti uutta, em. tärkeä tavoite jää saavuttamatta.Tämä koskee etenkin Tuuskodontien lounais- ja koillispuolta. Itse Tuuskodon nykyisten rakennusten peruskorjausta tai muun kuin vanhimman osan tilalle rakentamista voidaan pitää hyväksyttävänä kunhan se toteutetaan alueen arvot ja olemassa olevat rakennusmassat huomioon ottaen.
 4. Laajan pientalo- ja omakotitaloalueen, saatikka useiden kaksi-kolmikerroksellisten asuintalojenkaavoittaminen merkittävälle ja valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ei voida pitää kauaskantoisena eikä kestävää kehitystä edistävänä ratkaisuna. Kunnan talouden kannalta kaavoittaminen ja tontinmyyntitulot saattaisivat olla toki positiivisia, mutta pitkällä tähtäimellä alueen säilyttäminen olisi järkevämpää.
 5. Alueelle voisi pikemminkin suunnitella kuntalaisten yhteistä ulko-olohuonetta viihtyisine puistooleskelu- ja harrastusalueineen.
 6. Rannan suunnittelua julkisena viheralueena kannatamme. Alueelle ei osoiteta kelluvaa rantareittiäeikä julkista uimarantaa. Näitä kannatetaan.
 7. Kotuntien varrelle ja Pappilan venevalkaman ympäristöön tutkitaan tilavarausta järven virkistyskäytönkehittämiseen liittyville palveluille ja pysäköinnille. Palveluiden osalta ok. Pysäköinnin osalta harkittava tarkoin. Toki, mikäli alueelle suunnitellaan ja valmistellaan tilavarauksia järven ympärivuotisille palveluille, nämä tarvitsevat myös riittävät pysäköintitilat.
 8. Voisivatko nämä ympärivuotiset palvelut ja niiden tarvitsemat pysäköintitilat sijaita Tuuskodon alueella,jossa jo nyt on valmiit pysäköintialueet. Ranta mahdollistaisi myös palveluiden kehittämisen. Tämä tosin edellyttää asian huomioimista kaavassa.
 9. Viljelypalstojen alueen kaavoittaminen asuinrakentamiskäyttöön ei ole edellä esitettyjen seikkojenjohdosta kannatettavaa. Aluetta tulee toki kehittää ja saada se paremmin ympäristön arvojen mukaiseksi laadullisesti.
 10. Rakentaminen - peruskorjaus tai purkava rakentaminen - on osoitettava vain nykyisin rakennetuillealueille. Rannan suuntainen rakennusmassa on ollut paikoillaan runsaat 40 vuotta. Se on osa jo tutuksi tullut ympäristöä ja sen osittainen korvaaminen vastaavalla massalla on hyväksyttävissä. Tuusula-Seura ry, johtokunta